GARANTIE INFORMATIE VOOR DE FORD WALLBOX

Uitgiftedatum: December 2020

A. Inhoud en vereisten

Ford garandeert dat de Ford Wallbox in Nederland zal worden geleverd zonder materiaal- of fabricagefouten (kwaliteitsgarantie) gedurende de garantieperiode die hieronder wordt beschreven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die een consument op grond van de wet toekomen. De aanbieder van de garantie in uw land wordt vermeld in deel E hieronder.

De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat de Ford Wallbox wordt geïnstalleerd door een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf / elektricien in overeenstemming met de meegeleverde installatie-instructies en wordt bediend en gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding.

De garantie is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de leveringsdatum van de Ford Wallbox. Bewaar een kopie van uw afleverbewijs / factuur als bewijs van aflevering. Als de Ford Wallbox defect raakt als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, wordt deze gerepareerd of vervangen zonder kosten voor de klant. Ford behoudt zich het recht voor om tussen reparatie of vervanging te kiezen.

Het bewijs van het bestaan van een materiaal- of fabricagefout moet door de klant worden geleverd.

Binnen de reikwijdte van deze garantie zal Ford in elk geval de noodzakelijke en redelijke demontage- en installatiekosten op zich nemen in het geval van een gehonoreerde garantieclaim. Voorwaarde hiervoor is dat de verwijdering en montage vooraf door Ford is goedgekeurd.

U moet de originele factuur als aankoopbewijs bewaren en overleggen als u aanspraak maakt op deze garantie.

Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de garantie niet verlengd als de Ford Wallbox tijdens de garantieperiode wordt gerepareerd of vervangen als gevolg van een fabricage- of materiaalfout; dat wil zeggen dat de garantie voor een ter vervanging geleverde Ford Wallbox vervalt aan het einde van de oorspronkelijke garantieperiode.

Een gebrekkige Ford Wallbox die onder garantie wordt vervangen of onderdelen die tijdens een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Ford.

B. Uitsluitingen

Uitgesloten van garantie:

  1. Schade aan de Ford Wallbox veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of modificaties die niet eerder zijn goedgekeurd door Ford.
  2. Schade of gebreken veroorzaakt door normale slijtage.
  3. De vergoeding van gevolgschade.
  4. Vorderingen tot vergoeding van indirecte schade of gevolgschade (bijv. schade als gevolg van tijdverlies, verlies van een vervoermiddel, verlies van omzet, verlies van een kans, tijdelijke autohuur of andere schade of ongemak).
  5. Vorderingen tot vermindering van de koopprijs of annulering van het koopcontract.
  6. Ford is niet verantwoordelijk voor enige reparatie of vervanging die nodig is als direct of indirect gevolg van niet correct uitgevoerd onderhoud of onderhoud dat niet in overeenstemming is met (i) de gebruikershandleiding en (ii) eventuele onderhoudsschema's en servicevereisten.

NOTITIE:

Alleen de diensten genoemd onder A. Inhoud kan onder deze garantie worden geclaimd. Deze fabrieksgarantie laat de rechten en vorderingen die een consument toekomen op grond van de wet onverlet. 

De hier vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden enkel voor zover toegestaan onder (dwingend) consumentenrecht en zijn niet van toepassing op claims op basis van productaansprakelijkheid.

C. Garantieverwerking

Als er zich een materiaal- of fabricagefout voordoet dat moet worden gerepareerd of vervangen onder deze garantie, neem dan contact op met het Ford Customer Relationship Center in uw land (zie sectie E hieronder) om uw claim in te dienen.

Ford kan van de klant verlangen om de betreffende wallbox te retourneren om te controleren of er een mogelijke garantieclaim bestaat. Als een voor test aangevraagde Ford-wallbox niet wordt opgestuurd vanwege omstandigheden die buiten de macht van Ford liggen, wordt de garantieclaim als ongegrond afgewezen.

Als een garantieclaim na de test wordt bevestigd, wordt de Ford Wallbox in kwestie ofwel kosteloos gerepareerd door een erkende Ford-partner of gratis vervangen. In individuele gevallen is het echter mogelijk dat de geautoriseerde Ford-partner om betaling vraagt. In deze gevallen, als de garantieclaim gerechtvaardigd is, zal een latere terugbetaling plaatsvinden.

D. Opmerkingen:

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn claims onder deze garantie onderworpen aan een verjaringstermijn van 6 maanden vanaf de datum waarop u zich voor het eerst bewust werd van het defect. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant definitief geen aanspraak meer maken op deze garantie.

De garantie is een vrijwillige belofte van Ford. Deze garantie wordt beheerst door de lokale wetgeving van het land waarin u woont. Uw wettelijke garantierechten worden hierdoor niet beperkt.

E. garantieverstrekker:

De aanbieder van de garantie in Nederland is Ford Nederland B.V., Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen, Nederland. Contact: klanten@ford.com, 070-7703777