PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring (hierna: de Verklaring) wordt uitgelegd hoe Ford Nederland B.V. (hierna: Fordwijonze of ons) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt van klanten, mogelijke klanten en andere natuurlijke personen die met ons contact hebben (ongeacht in welke hoedanigheid), wanneer die onze website (hierna: de Website) bezoeken, onze diensten gebruiken of met ons contracteren, meedoen aan acties, of wanneer zij contact met ons opnemen. In deze Verklaring leggen wij verder uit hoe wij de verzamelde persoonsgegevens gebruiken in het kader van het onderhoud of de reparatie van uw voertuig. Met "u" bedoelen wij iedereen die onder de reikwijdte van deze Verklaring valt.

BNP Paribas Personal Finance B.V. (hierna: Ford Credit) kan op bepaalde pagina’s van deze Website persoonsgegevens over u verzamelen (bijvoorbeeld als u uw Ford Credit Account opent via de Website). In deze Verklaring wordt tevens uiteengezet welk gebruik Ford Credit van deze gegevens maakt.

De Website kan u helpen bij de aanschaf van een auto, of u kunt via de Website offertes aanvragen voor producten en diensten, bijvoorbeeld voor een autoverzekering, het leasen of huren van een auto, of voor accessoires. Bepaalde producten en/of diensten worden aangeboden door partners van Ford, die zelf ook persoonsgegevens van u verzamelen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Het gebruik van uw persoonsgegevens door deze partners wordt nader omschreven in hun eigen privacyverklaringen of aangegeven wanneer zij u om uw persoonsgegevens vragen.

Naast deze Verklaring is op bepaalde producten en diensten van Ford (inclusief bepaalde Ford-apps) een afzonderlijk privacyverklaring van toepassing, waarin nader wordt uitgelegd hoe deze uw persoonsgegevens in een bepaalde context gebruiken. U kunt daarnaast meer te weten komen over wat voor gegevens uw voertuig verzamelt en gebruikt door de handleiding van uw voertuig of (waar van toepassing) de bijbehorende app te raadplegen.

Ford bewaart (persoons-)gegevens op beveiligde servers en onze website maakt gebruik van beveiligde verbindingen. Bij de beveiliging van (persoons-) gegevens maken wij gebruik van passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen die voldoen aan de meest recente technologieën en vereisten. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt en deze verwerking een overdracht van persoonsgegevens omvat zorgen wij ervoor dat de overdracht geschiedt onder gepaste omstandigheden met voldoende bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij verlangen een soortgelijk beschermingsniveau van onze gegevensverwerkers en partners indien daar sprake van is.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 • door ons ingehuurde bedrijven of andere organisaties voor het aan ons verlenen van bepaalde diensten als 'verwerkers', zoals web-hostingondernemingen, mailingvendors, analytics providers, event-hostingdiensten en IT-providers;
 • bedrijven of andere organisatie, voor zover uw ons hebt verzocht uw persoonsgegevens met hen te delen of daarmee akkoord bent gegaan zoals Ford Motor Company Groep, Ford Agenten etc.;
 • Ford Agenten en onze partners, voor zover nodig om bepaalde producten of diensten aan u te leveren, een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen;
 • professionele adviseurs zoals accountants- en adviesorganisaties en advocatenkantoren;
 • wetshandhavende instellingen, rechtbanken, toezichthouders en andere autoriteiten of derden wanneer wij menen dat dit nodig is teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, of anderszins ter bescherming van onze rechten en die van derden en de veiligheid van personen, of om fraude, beveiligings- of veiligheidskwesties te traceren, te voorkomen of anderszins het hoofd te bieden; of
 • derden die onze activa en onderneming, of een wezenlijk deel daarvan, overnemen of aan wie wij deze overdragen. In voornoemd geval stellen wij in redelijkheid alles in het werk om ervoor te zorgen dat de partij aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen deze zal gebruiken op een wijze die consistent is met deze Verklaring.
 • de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap, om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen om emissiegegevens te rapporteren, worden het chassisnummer van uw voertuig en de brandstof-/energiegegevens gedurende de hele levensduur verzameld via het modem van uw voertuig (als het een “connected” voertuig is) en/of elke keer dat uw voertuig wordt onderhouden of gerepareerd. U kunt zich afmelden voor het delen van deze gegevens door contact op te nemen met onze Afdeling Klantenrelaties (CRC).

Ford kan, voor zover wettelijk toegestaan, uw persoonsgegevens ook overdragen aan Ford Credit, Ford Motor Company (ons moederbedrijf), andere groepsmaatschappijen van Ford Motor Company en hun dienstverleners, waar ook ter wereld. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen, zorgen wij ervoor dat ze worden gebruikt voor doeleinden die niet onverenigbaar zijn met die welke worden omschreven in deze Verklaring. Een overzicht van de groepsmaatschappijen van Ford Motor Company is beschikbaar op https://www.ford.eu/ford-group-companies.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de Nederlandse privacywetgeving en kunnen worden doorgegeven naar zowel andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), als naar landen buiten de EER (inclusief de VS). Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn getroffen, overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen, die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, ongeacht het land waarnaar ze zijn doorgegeven. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het verkrijgen van contractuele waarborgen van derden die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens dat de persoonsgegevens worden beschermd met inachtneming van normen die gelijkwaardig zijn aan die welke van toepassing zijn op de bescherming van uw persoonsgegevens binnen de EER. Voor meer informatie over hoe Ford uw persoonsgegevens beschermt wanneer deze worden doorgegeven naar buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Ford verzamelt persoonsgegevens via de Website:

 • wanneer u formulieren invult (bijv. als u een FordPass-account aanmaakt of een verzoek voor een proefrit indient); en
 • automatisch door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer over het gebruik daarvan kunt u vinden in Fords cookieverklaring.
 • uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, etc.) en informatie over uw bedrijf of werkgever (indien u handelt in een commerciële hoedanigheid);
 • voertuiggegevens (waaronder uw Voertuigidentificatienummer (VIN), registratienummer, model, bouwjaar en kilometerstand);
 • producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent; en
 • contact- en marketingvoorkeuren.

Daarnaast kunnen wij;

 • uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact met ons opneemt via de Website (wij bewaren bijv. de gegevens die u ons verstrekt als u ons schrijft of contact opneemt met onze klantenservice) of anderszins;
 • persoonsgegevens verkrijgen van de partij die u de (aanvullende) garantiedienst levert (zoals bijvoorbeeld Allianz), en ook van de Ford Agent of reparateur, ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en/of vanwege onze gerechtvaardigde belangen, zoals kwaliteitsbewaking en het onderhouden van ons Ford Agent‑/servicenetwerk. Hiervoor geldt (mede) de privacyverklaring die door onze Ford Agenten, in samenwerking met Ford, wordt gehanteerd;
 • de gegevens die wij over u bezitten koppelen aan informatie over u en uw interesses, sociaaleconomische en sociaaldemografische status, online-identificatoren (zoals cookies) en door derden, zoals advertentiebureaus, verzamelde contactgegevens;
 • wanneer u uw voertuig aanbiedt voor onderhoud of reparatie diagnostische gegevens verzamelen over uw voertuig en gegevens bewaren over uitgevoerde werkzaamheden en geleverde onderdelen. U kunt zien welke persoonsgegevens worden verzameld in het kader van het onderhoud of de reparatie van uw voertuig in Reparatie, diagnose en onderhoud van uw Fordvoertuig.

Wanneer u een lening, aanvraagt bij een van onze erkende Ford Credit-financieringsaanbieders om uw voertuig aan te schaffen, deelt de financieringsaanbieder met ons details over uw voertuig, inclusief het chassisnummer en financieringsplan, om het juiste bedrag voor uw voertuig te bepalen en voor u om te profiteren van een eventuele kortingen. Hierdoor kunnen wij ook contact met u opnemen om uw mogelijkheden met u door te nemen tijdens de looptijd van het contract. Als u bijvoorbeeld een Options financiering heeft die over 6 maanden afloopt, zullen we al uw mogelijkheden met u bespreken, zoals het betalen van het laatste termijnbedrag, het inruilen van uw auto of het retourneren van uw auto zodat u hierover een weloverwogen beslissing kunt nemen voordat het contract eindigt.

Als u via de financieringsaanbieder toestemming hebt gegeven om uw gegevens (inclusief informatie met betrekking tot de leningsovereenkomst en contactgegevens) voor marketingdoeleinden met Ford te delen, kunnen we, mits Ford uw toestemming heeft om u informatie te sturen, deze gegevens gebruiken om u informatie conform uw voorkeuren toe te sturen en ervoor zorgen dat al onze communicatie met u zo relevant mogelijk is.

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen. Ook kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen in het kader van onze contractuele relatie met u. Als deze gegevens niet worden verstrekt is het wellicht niet mogelijk om (tijdig) aan deze verplichtingen te voldoen.

Welk gebruik wij van uw persoonsgegevens maken

Wij gebruiken de via de Website verzamelde persoonsgegevens om:

 • te reageren op uw verzoeken (bijv. het aanmaken van een FordPass-account, of voor het reserveren van een proefrit, of toezenden van brochures);
 • onze onderneming en onze relatie met u te beheren en verbeteren;
 • acties, waaronder prijsvragen, te organiseren, uit te voeren en te coördineren;
 • het bieden van klantenservice en te reageren op verzoeken om inlichtingen of klachten,
 • u te informeren over het Ford Agent-/servicenetwerk;
 • garantieverplichtingen te vervullen die wij, onze partner Allianz, of de Ford Agenten of reparateurs hebben jegens u, vanwege onze gerechtvaardigde belangen, of ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • onderzoek uit te voeren;
 • reclame- en marketingactiviteiten te ontplooien, waaronder door middel van gerichte advertenties via Facebook Custom Audiences, Adobe Audience Manager, DoubleClick, AppNexus, Google AdWords User Lists en Google Dynamic Retargeting. Bij de diensten Facebook Custom Audiences en Goolgle Dynamic Retargeting geldt dat Ford uw e-mailadres en/of telefoonnummer zal delen met de betreffende dienst om u middels die dienst gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als u die dienst gebruikt. Dit doen wij vanwege onze gerechtvaardigde belangen. U kunt hiertegen altijd bezwaar maken; zie Uw Rechten;
 • apparaten aan elkaar te koppelen en de uitwerking van reclame- en marketingactiviteiten te analyseren, vanwege onze gerechtvaardigde belangen;
 • u marketingmateriaal, aanbiedingen en enquêtes toe te zenden per post, e-mail of andere kanalen, conform de door u opgegeven communicatievoorkeuren en m.b.v. marketingdiensten. U hebt bij direct marketing altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken, of uw toestemming in te trekken, als u die hebt gegeven; zie Uw Rechten;
 • te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, of in het kader van gerechtelijke procedures of een verzoek om informatie van de bevoegde autoriteiten of derden, ter opsporing en voorkoming van misdrijven en fraude, of om u en onze belangen en die van derden te beschermen; en
 • de Website te exploiteren, deze af te stemmen op uw voorkeuren en voor een beter inzicht hoe deze wordt gebruikt ter verbetering ervan.

Wij kunnen uw persoonsgegevens koppelen en analyseren om:

 • onze producten, processen, diensten en marketing- en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen en verbeteren en daar beter inzicht in te krijgen;
 • onze producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen;
 • inzicht te krijgen in onze klanten; en
 • onze relatie met u te beheren en verbeteren.

Hiertoe behoort bijvoorbeeld het verkrijgen van een beter inzicht in onze distributiestrategie, het evalueren van de doeltreffendheid van onze marketing en klantenservice, het uitvoeren van marktanalyse en het identificeren van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, en om contact met u op te nemen om u over deze producten en diensten te vertellen.

Wij willen graag dat onze interactie met u en de berichten die wij u sturen zo relevant mogelijk voor u zijn. In dit kader kunnen wij van tijd tot tijd gegevens die wij over u hebben verkregen van derden (zoals omschreven in bovenstaand onderdeel Welke persoonsgegevens gebruiken wij?) gebruiken om te kunnen vaststellen in welke Fordproducten en -diensten u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij kunnen u vervolgens informatie over deze producten en diensten sturen met inachtneming van de door u opgegeven communicatievoorkeuren en de gegevens die wij over u hebben doorgeven aan onze klantenservice, zodat zij deze kan gebruiken wanneer u met deze dienst contact opneemt. Ook kunnen wij samenwerken met derden om op uw voorkeuren afgestemde advertenties te tonen op sociale-mediaplatformen of, als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies (indien deze toestemming verplicht is), als u surft op het internet/andere websites bezoekt (zie de cookieverklaring van Ford voor meer informatie). Zie het onderdeel 'Uw rechten' hieronder voor meer informatie over hoe u het ontvangen van marketingmateriaal van ons kunt stopzetten.

Voor meer informatie over hoe wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken tijdens het onderhoud of de reparatie van uw voertuig, zie het onderdeel Reparatie, diagnose en onderhoud van uw Fordvoertuig hieronder.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang dit in redelijkheid nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de navolgende situaties van toepassing is:

 • wij hebben uw persoonsgegevens in redelijkheid nodig voor het verstrekken van de door u verzochte diensten aan u;
 • wij hebben uw persoonsgegevens in redelijkheid nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren.

Reparatie, diagnose en onderhoud van uw Ford-voertuig

Tijdens de productie van uw Ford-voertuig is hieraan een uniek nummer toegekend: het Voertuigidentificatienummer, of VIN). Op basis van het VIN kunnen wij bepaalde informatie afleiden over uw voertuig, zoals model, bouwjaar, geïnstalleerde software en technische specificaties.

Om uw voertuig te diagnosticeren, analyseren, repareren en onderhouden, moeten de monteurs toegang hebben tot het VIN en bepaalde diagnostische informatie en informatie over de huidige staat van uw voertuig (bijv. de geïnstalleerde softwareversie, kilometerstand, etc.).

Deze informatie wordt overgebracht naar een door Ford geëxploiteerd systeem om de monteurs die aan uw voertuig werken bepaalde voertuigspecifieke reparatie-, onderhouds en diagnostische gegevens te verstrekken (zoals kabelschema’s en updates van de voertuigsoftware) alsmede gegevens over eerder aan het voertuig uitgevoerde reparaties en onderhoud, die hen helpen bij de reparatie, onderhoud en diagnose en hun administratie bij te werken.

Om er zeker van te zijn dat de diagnostische informatie over uw voertuig compleet is, wordt informatie over uw voertuig tijdens de daaraan uitgevoerde werkzaamheden gekoppeld aan het VIN van het voertuig. Deze informatie wordt overgebracht naar het systeem en daarop opgeslagen zodat Ford (of derden die door haar zijn gemachtigd het systeem te gebruiken) informatie over eerdere reparaties en onderhoud beschikbaar kan stellen aan een Ford Agent of monteur waar ook ter wereld voor het repareren of onderhouden van uw voertuig.

De op dit systeem opgeslagen informatie wordt daarnaast door Ford gebruikt om uw voertuig te diagnosticeren, repareren, garanties en vergelijkbare producten en diensten te beheren en toe te passen, voor productveiligheids- en onderzoek & ontwikkelingsdoeleinden en om Ford in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Naast het op de hierboven omschreven wijze overbrengen van informatie, kan Ford deze ook delen met:

 • groepsmaatschappijen van Ford Motor Company, voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en analyses; en/of
 • groepsmaatschappijen van Ford Motor Company en/of derden wanneer wij menen dat dit nodig is teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, of anderszins om onze rechten, die van andere groepsmaatschappijen van Ford Motor Company of die van derden te beschermen.

In het onderdeel Op welke rechtsgronden gebruiken wij uw persoonsgegevens? treft u nadere bijzonderheden aan over de rechtsgronden waarop wij een beroep doen wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Gezien de wereldwijde toepassing van ons systeem, worden de VIN-gegevens door ons ook overgebracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over het internationaal overbrengen van persoonsgegevens, zie Internationale overbrenging van persoonsgegevens.  

Aangezien deze gegevens formeel gegevens over uw voertuig betreffen, worden deze 20 jaar door ons bewaard.

Mocht u vragen hebben, of inzage willen in de VIN-gegevens van uw voertuig in het systeem, of andere rechten willen uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenrelaties (zie het onderdeel Uw rechten voor meer informatie])

Op welke rechtsgronden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op grond van verschillende rechtsgronden. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • waar ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van (een) overeenkomst(en) waarbij u partij bent, of om door u verzochte maatregelen te nemen voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Hiertoe behoren bijv. de voorwaarden waaronder u meedoet aan een prijsvraag of de overeenkomsten die u (met ons of een Ford Agent) aangaat voor het leveren van diensten;
 • waar ons gebruik van uw persoonsgegevens plaatsvindt ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de organisatie waarmee wij uw persoonsgegevens (kunnen) delen en wij ervoor zorg hebben gedragen dat uw persoonsgegevens, en uw rechten ten aanzien van die gegevens, worden beschermd. Wij kunnen deze rechtsgrond bijvoorbeeld aanvoeren als wij en/of andere groepsmaatschappijen van Ford Motor Company uw persoonsgegevens gebruiken om: inzicht te krijgen in onze (of hun) producten diensten en/of marketingstrategieën en deze te verbeteren, voor onderzoeksdoeleinden, om onze relatie met u te beheren en verbeteren en voor administratieve doeleinden, om vast te stellen in welke informatie, producten en diensten u waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zult zijn en u informatie, aanbiedingen en online-advertenties voor deze producten of diensten te sturen of tonen, om uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren, om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten worden geleverd en gebruikt overeenkomstig de daarop toepasselijke wetgeving en voorwaarden en waar nodig om onze rechten of eigendommen, en die van anderen, te beschermen en verdedigen, of om fraude, beveiligings-, veiligheids-, of privacykwesties te traceren, te voorkomen of daaraan anderszins het hoofd te bieden;
 • waar wij menen dat het nodig is uw persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;
 • in incidentele gevallen wanneer wij menen dat het nodig is om iemands veiligheid of vitale belangen te beschermen; en
 • waar wij daarvoor uw toestemming hebben. Wij doen een beroep op uw toestemming om bijvoorbeeld via bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën technische informatie te verzamelen, zoals omschreven in Fords cookiesverklaring en om uw persoonsgegevens te gebruiken om u per e-mail of sms marketingmateriaal toe te zenden. Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Zie het onderdeel Uw rechten van deze verklaring voor meer bijzonderheden.

Uw rechten

U hebt het recht, als betrokkene, om te weten welke gegevens wij over u bewaren en voor welke doeleinden, en het recht om deze gegevens in te zien en deze waar nodig te verbeteren. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens (zoals bij direct marketing, en – afhankelijk van uw persoonlijke situatie – bij verwerkingen gebaseerd op gerechtvaardigde belangen, indien uw belangen zwaarder wegen dan die van ons) en om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of deze te wissen of om uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een machineleesbare vorm zodat u deze kunt delen met andere organisaties. U kunt deze rechten uitsluitend uitoefenen voor zover deze rechten aan u zijn verleend op grond van de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens (zie het onderdeel Op welke rechtsgronden gebruiken wij uw persoonsgegevens? voor meer informatie), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen op de hierna omschreven wijze.

Wij doen in redelijkheid al hetgeen in ons vermogen ligt om uw verzoek in te willigen. Het is echter mogelijk dat wij daartoe niet in staat zijn op grond van bepaalde wetgeving, met name die welke verband houdt met veiligheidskwesties of financieel toezicht (bijv. in verband met Ford Credit).

Als u eerder hebt aangegeven marketingmateriaal van Ford en/of Ford Credit te willen ontvangen, kunt u uw toestemming hiervoor te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Ford Nederland B.V.
Afdeling Klantenrelaties
Postbus 175
1180 AD Amstelveen

of door een e-mail te sturen aan: klanten@ford.com

Als u niet langer marketingmateriaal wenst te ontvangen van Ford Credit, kunt u contact opnemen met:

Ford Credit
Afdeling Klantenservice
Marten Meesweg 97
3068 AV Rotterdam

of door een e-mail te sturen aan: klantenservice@fordcredit.nl

Als u vragen of klachten hebt over het gebruik door Ford van uw persoonsgegevens, inzage wilt in de gegevens die Ford over u bewaart, Ford wilt verzoeken uw (persoons)gegevens te verwijderen of een van de andere rechten wenst uit te oefenen die u in verband met uw persoonsgegevens hebt, kunt u eveneens via bovengenoemde kanalen contact opnemen.

Ford of Europe en Ford Credit Europe hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. U kunt daarmee contact opnemen op het volgende adres: dpeurope@ford.com.

Wij hopen dat u, als u een klacht hebt over de manier waarop Ford of Ford Credit uw persoonsgegevens gebruikt, eerst contact met ons of Ford Credit opneemt. U kunt echter ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming in Nederland.

Andere websites en sociale netwerken

De Website kan links bevatten naar andere websites, waarover wij geen zeggenschap hebben en waarop deze Verklaring niet van toepassing is. Als u op deze websites terechtkomt via de links op de Website, kunnen de exploitanten van deze websites gegevens over u verzamelen, die vervolgens door hen worden gebruikt overeenkomstig hun eigen privacyverklaring, die kan afwijken van het onze.

De Website kan daarnaast de gelegenheid bieden informatie over Ford, de Website of de producten en/of diensten die via deze beschikbaar zijn te delen of te volgen op sociale netwerken van derden (door middel van “delen”-, “like”- of “volgen”-knoppen).

Wij bieden deze functionaliteit aan om onder de leden van uw sociale netwerken belangstelling te wekken voor de Website en u de gelegenheid te geven meningen, nieuws en aanbevelingen over de Website te delen met uw contacten. U dient zich er daarbij wel van bewust te zijn dat het door het delen van persoonsgegevens op een sociaal netwerk mogelijk wordt voor de aanbieder ervan deze gegevens te verzamelen en te openbaren, inclusief via internet zoekmachines. De beheerders van de sociale netwerken verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met hun eigen privacyverklaring.

Wij adviseren u altijd de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt en van elk sociaal netwerk waarop u informatie deelt opdat u hun privacypraktijken begrijpt.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de sociale netwerken. We doen ons best de links up-to-date te houden, maar deze kunnen wel eens veranderen. U kunt altijd direct bij het sociale netwerk terecht voor meer informatie over privacy.

Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Instagram  https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter  https://twitter.com/en/privacy

YouTube  https://policies.google.com/privacy

Meta producten

Meta voorziet ons van geanonimiseerde statistieken en inzichten voor onze social media activiteiten op hun domeinen, die ons helpen om de verschillende acties te begrijpen die mensen daarop ondernemen. Deze inzichten worden gemaakt op basis van specifieke informatie over personen die onze pagina en aanwezigheid op social media hebben bezocht. Persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van cookies. Dit zijn kleine gegevenspakketten, meestal bestaande uit letters en cijfers, die door uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van social media. We zullen u niet persoonlijk kunnen identificeren of u aan uw account kunnen koppelen. Daarom is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Meta en ons met betrekking tot het verzamelen en doorgeven van uw gegevens aan Facebook Ierland (nu Meta). Het analyseren van de geanonimiseerde inzichtgegevens dient ons legitieme belang om het dienstenaanbod op onze website en aanwezigheid op soacial media te optimaliseren en om de soorten acties die worden ondernomen op onze website en aanwezigheid op sociale media te evalueren en op basis van deze bevindingen te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Meta is als enige verantwoordelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de daaropvolgende gegevensverwerking na verzending, inclusief informatieverplichtingen, rechten van betrokkenen en gegevensbeveiliging. We zijn een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan met Facebook Ierland (nu Meta) waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden voor de naleving van de vereisten van de AVG zijn bepaald. Voor zover Meta en wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn in overeenstemming met de AVG, is de overeenkomstige overeenkomst van toepassing: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Meta vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking door Meta en hoe u uw rechten als betrokkene jegens Meta kunt doen gelden. De informatie in deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door ons.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Verklaring is van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. Als wij wezenlijke of ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, wordt u daarvan op een prominente plek op de Website in kennis gesteld of nemen wij rechtstreeks contact met u op.

Laatste update: 9 maart 2022