Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ford Nederland B.V.

ALGEMEEN 

Toepasselijkheid. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Ford Voertuigen en daarbij behorende goederen en diensten, waarbij Ford optreedt als verkoper. Daarbij maakt het niet uit of deze overeenkomst tot stand komt in de fysieke verkoopruimte van een Ford Agent, of online. Daarnaast kan het voor komen dat tegelijk met de verkoop van een Ford Voertuig door de Ford Agent zaken of diensten worden verkocht die weliswaar op de factuur van Ford worden vermeld, maar waarbij de Ford Agent als verkoper optreedt. Daarop heeft artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden betrekking.

Inruil. Het is mogelijk dat tegelijkertijd met de aankoop van een nieuw Ford Voertuig tevens sprake is van de inruil van een tweedehands voertuig bij de Ford Agent. Juridisch betreft dit een verkoop van een Inruilvoertuig aan de Ford Agent. De concrete afspraken daarover worden gemaakt met de Ford Agent, niet Ford. Die afspraken vallen buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden omdat het niet Ford is die het Inruilvoertuig inkoopt. Dit wordt niet anders indien de afspraken over het Inruilvoertuig wel zijn weerslag vinden in de factuur van Ford met betrekking tot het verkochte nieuwe Ford Voertuig. Zie verder artikelen 1.5, 8.4, 9.1, 9.2, 9.6 en 10.1.

Ombouw. Het is mogelijk dat het Ford Voertuig voorafgaand aan de levering op verzoek van de Koper wordt omgebouwd of bewerkt door een derde. Concrete afspraken daarover worden gemaakt niet met Ford, maar met of via de Ford Agent. Die afspraken vallen buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden omdat het niet Ford is die dergelijke ombouw- of bewerkingswerkzaamheden verricht of daartoe opdracht geeft. Dit wordt niet anders indien die afspraken wel zijn weerslag vinden in de factuur van Ford. Zie verder artikelen 2.4 en 11.5.

Akkoordbevinding. De Koper wordt geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Koper niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, komt ook geen rechtsgeldige koopovereenkomst tot stand met Ford.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden komt een aantal begrippen voor die met hoofdletter zijn geschreven. Steeds wanneer dat het geval is gelden de onderstaande betekenissen:

Accessoires
Onderdelen die bedoeld zijn om in samenhang met een Ford Voertuig te worden gebruikt (zie: https://www.ford-accessoires.nl/).
Algemene Voorwaarden
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ford.
Consument Koper Een natuurlijke persoon/particulier die een Ford Product aanschaft met het doel dat zelf te gebruiken, niet in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit
Ford Ford Nederland B.V., gevestigd te (1181 VX) Amstelveen aan de Stroombaan 16, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33042480.
Ford Agent
Een door Ford aangestelde intermediair die bemiddelt bij de totstandkoming van een koopovereenkomst terzake van een Ford Product tussen Ford en de Koper.
Ford Product
Ford Voertuig, Accessoire, of ander goed of andere dienst die verband houdt met een Ford Voertuig.
Ford Reparateur
Een door Ford aangesteld garagebedrijf dat zich bezighoudt met reparaties en onderhoud aan o.m. Ford Voertuigen. Elke Ford Agent is ook een Ford Reparateur (maar niet elke Ford Reparateur is ook een Ford Agent).
Ford Voertuig
Voertuig van het merk Ford dat voorwerp is van een koopovereenkomst tussen de Koper en Ford.
Inruilvoertuig
Voertuig dat door de Koper wordt verkocht aan de Ford Agent tegelijk met de aankoop door de Koper van een Ford Voertuig van Ford.
Koper
Natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ford Product aanschaft, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen Consument Kopers en Zakelijke Kopers.
Ombouwwerkzaamheden
Elke bewerking van een Ford Voertuig die op verzoek van de Koper in overleg met de Ford Agent geschiedt door een door de Koper aangewezen derde nadat het Ford Voertuig de fabriek heeft verlaten, doch voor aflevering van het Ford Voertuig aan de Koper.
Overeenkomst op Afstand
Een overeenkomst tussen Ford en een Consument Koper waarbij Ford of de Ford Agent enerzijds en de Consument Koper anderzijds niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn in dezelfde ruimte en waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
Overmacht
Omstandigheid die buiten de invloedssfeer van een partij ligt, zoals kostenverhogingen die uitgaan boven in redelijkheid in te schatten kostenverhogingen, tekorten aan materialen en/of onderdelen, werkonderbrekingen wegens stakingen, brand, oorlog, overstromingen, pandemieën, enz.
Zakelijke Koper
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ford Product aanschaft met het doel deze te gebruiken in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit.
next
prev

1. AANBOD

1.1. Offertes die Ford doet met betrekking tot onder andere prijzen, modellen, uitvoeringen en specificaties, al dan niet door tussenkomst van een Ford Agent, zijn vrijblijvend en niet bindend, en worden gedaan op basis van de op dat moment geldende prijzen en specificaties. 

1.2. Omschrijvingen, afbeeldingen en tekeningen worden zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend voor Ford. De technische gegevens terzake van o.m. brandstofverbruik, CO2-uitstoot en actieradius van Ford Voertuigen zijn de resultante van metingen die zijn uitgevoerd op basis van wettelijk voorgeschreven standaard meetmethoden (WLTP). Het primaire doel van deze meetmethoden is voor alle te testen voertuigen gelijke testomstandigheden creëren, zodat de resultaten kunnen worden gebruikt om (bepaalde eigenschappen van) voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken. De CO2-uitstoot van een voertuig varieert al naar gelang de precieze configuratie van het Ford Voertuig. Pas nadat deze configuratie definitief is kan de exacte CO2-uitstoot worden berekend en daarmee de op die uitstoot gebaseerde bpm. Op de website www.ford.nl aangegeven cijfers zijn gebaseerd op standaard configuraties. Hoewel uitgangspunt van de gehanteerde meetmethode is dat de meetresultaten een reëel beeld geven van de daadwerkelijke waarden kunnen deze in de praktijk anders uitpakken. Zaken als brandstofverbruik en actieradius hangen af van weersomstandigheden, jaargetijde, beladingsgraad, rijstijl, het gebruik van accessoires, gebruik (stad of snelweg) enz. Significante afwijkingen van gepubliceerde meetresultaten zijn derhalve mogelijk. De Ford Agent kan hierover nader adviseren.

1.3. Het verdient aanbeveling ten aanzien van een Ford Voertuig steeds eerst een proefrit te maken bij de Ford Agent, alvorens dit te bestellen zodat bij die gelegenheid de aard, de kenmerken en de werking ervan kunnen worden vastgesteld. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden op www.ford.nl of bij de Ford Agent.

1.4. Indien een bestelling voor een Ford Product voorafgegaan is door een offerte, is Ford niet gebonden aan deze offerte, tenzij op basis van deze offerte en in overeenstemming daarmee een bestelling is geplaatst en Ford deze bestelling vervolgens heeft bevestigd. Een offerte kan de vorm aannemen van een concept-bestelling. De koper is daar pas aan gebonden indien hij of zij deze concept-bestelling aanvaardt door deze te ondertekenen en op de daartoe bestemde wijze als bestelling bij Ford te plaatsen.

1.5. Indien de Koper bij het aanvragen van een offerte bij Ford tevens een prijs heeft opgevraagd voor de verkoop van een Inruilvoertuig is die prijs van het Inruilvoertuig een indicatieve prijs, gebaseerd op basis van enkele bij de Koper door Ford opgevraagde elementen die belangrijk zijn voor de waardering van een Inruilvoertuig. Voor een bindende offerte ten aanzien van een Inruilvoertuig dient de Koper zich te verstaan met de Ford Agent. Indien een nieuw Ford Voertuig wordt besteld zonder gelijktijdige afspraak met de Ford Agent over een Inruilvoertuig is de Koper verplicht, bij bevestiging van de bestelling door Ford, om de volledige prijs van het Ford Voertuig aan Ford te voldoen; er vindt dan geen verrekening plaats met de waarde van een Inruilvoertuig.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de aankomend Koper een bestelling plaatst voor een Ford Product door middel van een daartoe bestemd door de Koper ondertekend bestelformulier en deze bestelling vervolgens door Ford elektronisch wordt bevestigd. 

2.2. Ford kan de Koper vragen de bestelling elektronisch te ondertekenen. De Koper en Ford beschouwen een handtekening via DocuSign als voldoende betrouwbaar in de zin van artikel 3:15a BW.

2.3. Een door Ford elektronisch bevestigde bestelling heeft, tezamen met deze Algemene Voorwaarden, te gelden als de koopovereenkomst. Eventuele mondelinge mededelingen van de Ford Agent maken geen deel uit van de koopovereenkomst, tenzij ze uitdrukkelijk door Ford zijn aanvaard en bevestigd.

2.4. Indien een bestelling mede Ombouwwerkzaamheden bevat zijn in zoverre daarop uitsluitend van toepassing de afspraken die met het oog daarop gemaakt zijn met de Ford Agent of de derde die de Ombouwwerkzaamheden uitvoert. Deze Ombouwwerkzaamheden maken geen deel uit van de koopovereenkomst met Ford. Ford zal met betrekking tot deze Ombouwwerkzaamheden op de factuur aangeven wie dienaangaande de partij is waar de Koper terecht kan voor klachten.

2.5. Ford verkoopt uitsluitend Ford Producten aan Kopers die de intentie hebben om de Ford Producten zelf te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het Ford Voertuig met winstoogmerk in nieuwstaat (d.w.z. met minder dan 2.500 kilometer op de teller) door te verkopen aan een derde. Ford behoudt zich het recht voor om eenzijdig elke bestelling te annuleren waarvan Ford meent dat ze is gedaan met het oog op de wederverkoop van het Ford Product, of die anderszins te kwader trouw is gedaan. 

2.6. Ford behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (en eventueel ontvangen betalingen met betrekking tot een dergelijke bestelling terug te betalen) indien de productie van het Ford Product, of een kenmerk of optie van een dergelijk product, wordt stopgezet nadat de bestelling werd geplaatst en bevestigd door Ford. 

2.7. Koper verklaart niet op de 'Designated Nationals and Blocked Persons List' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Denied Persons or Entity List' van het Amerikaanse ministerie van Handel en Veiligheid, of enige andere soortgelijke lijst, die wordt bijgehouden door de Amerikaanse overheid of een andere toepasselijke jurisdictie ("Lijst van gesanctioneerde partijen") te zijn opgenomen. Ford behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren als de Koper op een Lijst van gesanctioneerde partijen staat.

2.8. Behoudens uitdrukkelijk aangegeven door de Koper, gaat Ford ervan uit dat het Ford Voertuig op gebruikelijke wijze wordt aangewend. Indien de Koper voornemens is het Ford Voertuig voor bijzondere doeleinden te gebruiken dient de Koper dit expliciet bij de bestelling van het Ford Voertuig aan te geven, zodat Ford kan adviseren of het betrokken Ford Voertuig geschikt is voor dergelijk bijzonder gebruik. 

3. WIJZIGING BESTELLING

3.1. Elke wijziging die de Koper wenst door te voeren in een geplaatste bestelling zal worden beschouwd als een verzoek om de ontbinding van de bestaande koopovereenkomst en het aangaan van een nieuwe koopovereenkomst. 

3.2. Bij elk verzoek van de Koper tot wijziging van een geplaatste bestelling, zal Ford aangeven wat de gevolgen zijn voor verwachte leveringstermijn en prijs. 

3.3. Indien de Koper en Ford overeenstemming bereiken over de wijziging komt een nieuwe koopovereenkomst tot stand en vervalt de oude koopovereenkomst.

4. COMMUNICATIE

4.1. Het is van belang dat de Koper bij het plaatsen van een bestelling een e-mailadres doorgeeft dat gebruikt kan worden voor alle communicatie tussen Ford en de Koper. Door dit e-mailadres door te geven geeft de Koper Ford toestemming voor het gebruik van dit e-mailadres door Ford en aanvaardt de Koper dat alle correspondentie rechtsgeldig met de Koper kan geschieden door middel van dit e-mailadres.

Eventuele wijzigingen van het e-mailadres dient de Koper elektronisch door te geven aan Ford.

4.2. Daarnaast kan Ford het e-mailadres van de Koper gebruiken voor elektronische direct marketing-doeleinden, behalve in het geval waarin de Koper bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor een dergelijk doel. De Koper kan ook gevraagd worden uitdrukkelijk toestemming te geven voor ander gebruik van zijn of haar e-mailadres. Ford zal, al dan niet via de Ford Agent, specifiek aangeven welk ander gebruik zij daarbij op het oog heeft. Het staat de Koper vrij om deze toestemming te verlenen, of niet. Het uitblijven van deze toestemming laat onverlet het gestelde in artikel 4.1

5. LEVERING

5.1. Ford kan van tijd tot tijd kleine wijzigingen aanbrengen in de voertuigspecificaties om kleine technische aanpassingen door te voeren.

5.2. Een eventueel in de koopovereenkomst genoemde leveringsdatum is steeds de vermoedelijke datum waarop het Ford Product bij benadering zal worden geleverd. Het betreft uitsluitend een fatale termijn indien dat expliciet schriftelijk met Ford is overeengekomen.

5.3. De Koper heeft de keuze om het bestelde Ford Product zelf op te halen bij een Ford Agent, of het thuis te laten bezorgen (tegen meerkosten).

5.4. Indien om wat voor reden dan ook geen keuze is gemaakt als voorzien in artikel 5.3 is de Koper gehouden het Ford Product op te halen op de door Ford aangegeven locatie van een Ford Agent binnen twee weken nadat het Ford Product gereed is gemeld. Na die periode is de Koper in het geval van Ford Voertuigen €25,- per dag aan stallingskosten verschuldigd aan Ford. Vanaf dat moment gaat ook het risico op schade aan het Ford Voertuig over van Ford op de Koper. Ford is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien het na zes (6) weken nog steeds niet mogelijk is gebleken het Ford Product af te leveren. In dat geval is de Koper een vergoeding aan Ford verschuldigd wegens geleden schade en winstderving die overeenkomt met maximaal 15% van de factuurprijs (bovenop eerdergenoemde stallingskosten).

5.5. Indien Ford op enig moment een concrete leveringsdatum heeft gecommuniceerd, en Ford is niet in staat deze leveringsdatum te halen, dan kan:

a. de Consument Koper Ford in gebreke stellen. Ford krijgt dan nog een termijn van ten minste vier (4) weken om af te leveren. Als Ford het Ford Voertuig na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, verkeert Ford in verzuim, tenzij sprake is van Overmacht;

b. de Zakelijke Koper Ford in gebreke stellen. Ford krijgt dan nog een termijn van ten minste acht (8) weken om af te leveren. Als Ford het Ford Voertuig na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, verkeert Ford in verzuim, tenzij sprake is van Overmacht.

5.6. Wanneer Ford in verzuim verkeert op grond van artikel 5.5, dan heeft de Koper het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Daarnaast kan de Koper in dat geval aanspraak maken op vergoeding van eventueel aantoonbaar geleden schade. 

5.7. In geval van leveringsvertragingen die worden veroorzaakt door Overmacht schuift de leveringsdatum in beginsel op, zolang de Overmacht voortduurt. Indien Ford echter drie maanden na de ingebrekestelling nog niet in staat is geweest te leveren, kan de Koper de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. De Koper is nooit gerechtigd tot schadevergoeding in geval van een ontbinding wegens leveringsvertragingen die worden veroorzaak door Overmacht aan de kant van Ford.

5.8. Ford verleent geen bijstand of ondersteuning met betrekking tot de export, het transport, de logistiek, de homologatie of de registratie van Ford Producten naar een jurisdictie buiten Nederland, tenzij het daartoe verplicht is onder de toepasselijke wetgeving. Dit houdt in dat Ford in beginsel geen documenten, testrapporten, certificeringen of andere correspondentie zal verstrekken met betrekking tot de status van enig Ford Product. 

6. HERROEPINGSRECHT 

6.1. Voor het geval de koopovereenkomst tussen Ford en de Consument Koper moet worden gekwalificeerd als een Overeenkomst op Afstand, stelt Ford de Consument Koper van het Ford Product dat voorwerp is van zo'n overeenkomst in de gelegenheid om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen gedurende een periode van veertien (14) dagen en met een maximum van 250 kilometer (dat laatste indien het een Ford Voertuig betreft) indien deze gelegenheid zich zes (6) weken voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling nog niet heeft voorgedaan. Mocht de Consument Koper niet tevreden zijn, dan kan hij of zij de koopovereenkomst ter zake van het Ford Product binnen de gestelde termijn kosteloos ontbinden, zonder opgave van redenen. Hiermee geeft Ford invulling aan het gestelde in artikel 6:230o e.v. BW (het wettelijk herroepingsrecht).

6.2. Ontbinding van de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 6.1 kan geschieden door middel van een daartoe bestemd formulier (dat als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht) dat binnen de termijn van veertien (14) na levering van het Ford Product dient te worden toegezonden aan esalesnl@ford.com. Het staat de Consument Koper vrij een andere verklaring uit te brengen met hetzelfde doel, mits daaruit onomwonden blijkt dat de Consument Koper de koopovereenkomst wenst te ontbinden op grond van de Koper's herroepingsrecht. Ford stuurt na de ontvangst van het herroepingsformulier c.q. de verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging. 

6.3. Het staat Consument Koper vrij het Ford Product gedurende de in artikel 6.1 bedoelde periode uit te proberen. Indien dat in geval van een Ford Voertuig beperkt blijft tot 250 km zal Ford bij inlevering van het Ford Voertuig geen kosten aan de Consument Koper in rekening brengen, behoudens indien en voor zover dat voortvloeit uit artikel 6.4.

6.4. Indien de Consument Koper de koopovereenkomst ontbindt betaalt Ford de volledige aanschafprijs van het Ford Product terug, onder aftrek van:

a. bij de inname van het Ford Product geconstateerde schade die niet het gevolg kan zijn van normaal gebruik (dit betekent dat de Consument Koper aansprakelijk is voor herstel- en schoonmaakkosten die Ford moet maken als gevolg daarvan);

b. de prijs van ontbrekende onderdelen; 

c. een kilometervergoeding van €0,40 per gereden kilometer die uitgaat boven het aantal van 250 km;

d. eventuele extra gemaakte afleveringskosten waarvoor de Consument Koper heeft geopteerd boven de meest voordelige standaard afleverkosten.

6.5. Ford zal geen andere vergoeding betalen aan de Consument Koper dan de hiervoor in artikel 6.4 bedoelde vergoeding. Door de Consument Koper gemaakte kosten in verband met het gebruik van het Ford Voertuig zoals bijvoorbeeld brandstof, stroom, verzekering, wegenbelasting, tolheffingen, parkeerkosten en/of boetes zijn en blijven voor rekening van de Consument Koper. De Consument Koper dient in het geval van een Ford Voertuig met verbrandingsmotor dit voertuig te retourneren met een brandstoftank die gevuld is met evenveel brandstof als toen hij of zij het Ford Voertuig in ontvangst nam. 

6.6. Het door Ford te betalen bedrag zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het innamerapport voor akkoord is ondertekend aan de Consument Koper worden terugbetaald, met dien verstande dat bij het aangaan van de koopovereenkomst kan worden overeengekomen dat dit bedrag in voorkomend geval wordt betaald aan de bij Ford bekende bank of financieringsmaatschappij die de aankoop van het Ford Product heeft gefinancierd, nadat Ford de eigendom van het betrokken Ford Product heeft teruggekregen.

6.7. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht heeft uitsluitend betrekking op van Ford gekochte Ford Producten. Eventueel door de Consument Koper met de Ford Agent of derden gemaakte afspraken over financiering, of een inruilvoertuig blijven in beginsel gewoon in stand. Alleen indien deze door tussenkomst van Ford zijn gemaakt zullen ook deze in voorkomend geval kosteloos worden teruggedraaid, met dien verstande dat de Consument Koper geen aanspraak kan maken op terug levering van een eventueel ingeruild voertuig doch slecht op terugbetaling van de overeengekomen waarde daarvan.

6.8. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat geopteerd wordt voor een andere vorm van terugbetaling. Er worden in geen geval kosten voor terugbetaling aan de Consument Koper in rekening gebracht.

6.9. Indien de Consument Koper aanpassingen heeft aangebracht aan het Ford Voertuig of heeft laten aanbrengen door de Ford Agent of een derde en het Ford Voertuig als gevolg daarvan niet meer op eenvoudige wijze zonder beschadiging kan worden teruggebracht in de staat waarin het zich bevond toen het de fabriek verliet, is een beroep op de in dit artikel beschreven herroepingsrecht niet meer mogelijk.

6.10. Tenzij anders overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van Ford Producten die niet zijn geprefabriceerd of voor de vervaardiging waarvan een uitzonderlijke individuele selectie of keuze door de Consument Koper doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de Consument Koper. Indien dit het geval is, zal Ford de Consument Koper hier op voorhand op wijzen.

6.11. Ford kan de rechten die voortvloeien uit dit artikel 6 van toepassing verklaren op andere Kopers, in bijzondere omstandigheden, met betrekking tot bijzondere Ford Producten. Dit dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren. 

7. KLACHTPLICHT 

7.1. Klachten over de kwaliteit van een Ford Product dient de Koper binnen bekwame tijd nadat zij zijn ontdekt aan de Ford Agent of Ford te melden. Een melding binnen een termijn van twee maanden nadat het gebrek is ontdekt wordt tijdig geacht. 

7.2. Indien niet tijdig wordt geklaagd kan de Koper er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Ford is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt. Alleen indien en voor zover deze klachten onder de fabrieksgarantie vallen zullen deze evenwel door de Ford Reparateur worden afgehandeld met inachtneming van de voorwaarden van deze fabrieksgarantie.

7.3. Klachten over Ford Producten die de Koper richt aan de Ford Agent worden geacht (mede) te zijn gericht aan Ford, met dien verstande dat de Koper in voorkomend geval zal moeten bewijzen dat de klacht bij de Ford Agent is ingediend, wanneer dat is gebeurd en wat deze klacht betrof.

8. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

8.1. De koopprijs is de prijs die staat vermeld in de bestelling, zoals bevestigd door Ford (de koopovereenkomst).

8.2. In het geval van de verkoop van een Ford Product aan een Zakelijke Koper is Ford gerechtigd de definitieve prijs aan te passen in geval van tussentijdse kostenverhogingen (bijv. als gevolg van koersschommelingen, verhoging van fabricagekosten vanwege energieprijzen, tekorten aan grondstoffen, materialen en/of onderdelen).

8.3. Eventuele wijzigingen in heffingen, invoerrechten, of belastingen van overheidswege worden niet beschouwd als door Ford doorgevoerde prijsverhogingen. De Koper is in alle gevallen gebonden aan dergelijke gewijzigde heffingen of belastingen, met dien verstande dat Ford steeds de Koper zo spoedig mogelijk zal informeren over dergelijke wijzigingen.

8.4. Indien de Koper tegelijk met de aanschaf van een Ford Voertuig een Inruilvoertuig wenst te verkopen en verlangt dat dit zijn weerslag vindt in de factuur van Ford, dan is dat uitsluitend mogelijk in het geval daarover een bindende afspraak wordt gemaakt tussen de Koper en de Ford Agent. De Koper erkent dat Ford niet als koper van het Inruilvoertuig kan worden aangemerkt. De tussen de Koper en de Ford Agent overeengekomen prijs van het Inruilvoertuig zoals door de Ford Agent gecommuniceerd aan Ford, zal in voorkomend geval op de factuur worden vermeld, als gevolg waarvan de Koper jegens Ford nog slechts gehouden is het verschil te betalen tussen de prijs van het van Ford gekochte Ford Voertuig en de prijs van het aan de Ford Agent verkochte Inruilvoertuig, zoals overeengekomen met de Ford Agent. 

9. BETALING

9.1. Betaling van bestelde Ford Producten dient te geschieden door het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn over te maken op een bankrekening conform de aanwijzingen van Ford. De overeengekomen prijs moet in zijn geheel betaald worden, met dien verstande dat indien sprake is van een gelijktijdige verkoop van een Inruilvoertuig aan de Ford Agent, de prijs van de Ford Producten op de factuur wordt verminderd met de tussen de Koper en de Ford Agent overeengekomen prijs van het Inruilvoertuig. Verrekening of opschorting is niet toegestaan, tenzij de Koper een Consument Koper is. 

9.2. Betaling en inlevering van het Inruilvoertuig bij de Ford Agent dient steeds te gebeuren op het moment van levering van de Ford Producten, tenzij uitdrukkelijk anders met Ford is overeengekomen. Indien betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, of het Inruilvoertuig niet op tijd is ingeleverd, waardoor de Ford Producten niet geleverd kunnen worden, wordt de Koper geacht in verzuim te zijn.  

9.3. Ford is gerechtigd, bijv. bij uitzonderlijke bestellingen, te vragen om vooruitbetaling, aanbetaling, of een andere vorm van zekerheid. 

9.4. Als de Koper de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald, dan is Ford gerechtigd:

a. in het geval van de Consument Koper de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen;

b. in het geval van de Zakelijke Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) in rekening te brengen.

Dit laat onverlet de rechten van Ford als bedoeld in artikel 5.4 en de overige wettelijke rechten die Ford in een dergelijk geval toekomen.

9.5. Bezwaren tegen door Ford verzonden facturen dienen onverwijld aan Ford kenbaar gemaakt te worden. Ten aanzien van Zakelijke Kopers geldt dat indien zij dat niet doen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur, deze factuur geacht wordt correct te zijn.

9.6. Het feit dat de Ford Agent niet langer bereid is om het Inruilvoertuig tegen de met de Koper overeengekomen prijs te kopen (bijvoorbeeld in geval van meer kilometers dan afgesproken, of schade), of niet langer in staat is dat te doen omdat het Inruilvoertuig inmiddels teniet is gegaan, ontslaat de Koper niet van de verplichting de Ford Producten af te nemen en te betalen. De Koper dient er rekening mee te houden dat Ford en/of de Ford Agent in een dergelijk geval kunnen weigeren mee te werken aan aflevering van de Ford Producten totdat alsnog overeenstemming met de Koper is bereikt over bijbetaling.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Ieder Ford Product blijft volledig eigendom van Ford (of, waar de Ford Agent de eigendom van het Ford Product aan de Koper zal overdragen, blijft de eigendom bij de Ford Agent) totdat alle door de Koper met betrekking tot het Ford Product aan Ford verschuldigde bedragen volledig aan Ford zijn voldaan. In geval van de gelijktijdige verkoop van een Inruilvoertuig aan de Ford Agent, blijft Ford eigenaar van het Ford Product totdat het Inruilvoertuig door de Koper bij de Ford Agent is ingeleverd in de afgesproken staat.  

10.2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening van de tussen Ford en de Koper overeengekomen prijs:

a. is de Koper niet bevoegd het Ford Product aan derden te verkopen, te verpanden of anderszins te bezwaren, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford;

b. dient de Koper het Ford Product zorgvuldig te behandelen;

c. dient de Koper het Ford Voertuig te verzekeren (WA + casco) en is de Koper jegens Ford aansprakelijk voor het vermist of beschadigd raken van het Ford Voertuig. Indien de Koper een Zakelijke Koper is geeft hij Ford onherroepelijk volmacht om de door hem aan Ford (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem te mogen ontvangen.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID  

11.1. De fabrikant van de Ford Producten garandeert dat deze gedurende een bepaalde periode geen onvoorziene defecten vertonen bij normaal gebruik ervan. Voor de exacte omvang van de fabrieksgarantie wordt verwezen naar www.ford.nl. Op de verkoop van Accessoires die niet afkomstig zijn van Ford Motor Company, of een andere met Ford gelieerde groepsvennootschap zijn in beginsel de garantievoorwaarden van de leverancier van die Accessoires van toepassing en niet de fabrieksgarantie van Ford. De Koper aanvaardt dat in dat geval de betrokken garantievoorwaarden van die leverancier van toepassing zijn, welke in voorkomend geval zullen zijn vermeld in of op de verpakking waarin de Accessoires worden geleverd. Indien defecten die binnen een garantie vallen zich desalniettemin voordoen heeft de Koper derhalve in beginsel een garantieaanspraak op de fabrikant. Met betrekking tot Ford Voertuigen heeft Ford Motor Company in verband hiermee een netwerk in het leven geroepen van Ford Reparateurs, wiens taak het is dergelijke defecten kosteloos te verhelpen, indien en voor zover zij onder de fabrieksgarantie (of de eventueel verlengde garantie) vallen. De Koper kan zich met defecten aan Ford Producten steeds rechtstreeks tot de Ford Reparateur van zijn of haar keuze wenden (zie www.ford.nl). De Ford Reparateurs zijn tevens het meest aangewezen adres voor andersoortige reparaties en onderhoud.

11.2. De aansprakelijkheid van Ford voor defecten aan Ford Producten is:

a. in het geval van Zakelijke Kopers beperkt tot hetgeen voortvloeit uit de fabrieksgarantie (en/of de eventueel verlengde garantie); een beroep op artikel 7:17 BW is uitgesloten. Overigens is Ford nooit aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, of gemiste besparingen;

b. In het geval van Consument Kopers niet contractueel beperkt; zij kunnen er altijd voor kiezen Ford aan te spreken op grond van hun wettelijke rechten (non-conformiteit). 

11.3. Het aanspreken van de Ford Agent in verband met defecten aan Ford Producten is niet mogelijk, aangezien deze niet als verkoper optreedt.

11.4. Ford Voertuigen kunnen over-the-air software-updates ontvangen die nieuwe functies toevoegen en bestaande functies verbeteren. Toekomstige software-updates worden mogelijk niet verstrekt voor elk Ford Voertuig, tenzij en voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving. Het is mogelijk dat niet elk Ford Voertuig alle bestaande of nieuwe kenmerken of functionaliteiten kan behouden of verkrijgen, als gevolg van de leeftijd van het Ford Voertuig, de configuratie, gegevensopslag, capaciteit of gebruikte onderdelen, na het verstrijken van de fabrieksgarantie. Ford is niet aansprakelijk voor onderdelen of arbeidsloon of andere kosten die nodig zijn om het Ford Voertuig aan te passen zodat het deze updates kan ontvangen, of eventuele problemen met het Ford Voertuig die zich voordoen na de installatie van software-updates als gevolg van verouderde, slecht functionerende (behalve zoals gedekt door de fabrieksgarantie) of beschadigde hardware.

11.5. Indien en voorzover op verzoek van de Koper door tussenkomst van de Ford Agent Ombouwwerkzaamheden worden verricht aan een Ford Voertuig dient de Koper zich in geval van klachten daarover te wenden tot de Ford Agent of de derde die deze Ombouwwerkzaamheden heeft verricht. Ford kan voor deze Ombouwwerkzaamheden niet worden aangesproken, ondanks het feit dat zij aan de Koper in rekening zijn gebracht door middel van de factuur van Ford met betrekking tot het Ford Voertuig waaraan deze Ombouwwerkzaamheden zijn verricht.

12. GESCHILLEN

12.1. Op elke rechtsverhouding tussen Ford en de Koper is Nederlands recht van toepassing. 

12.2. Eventuele geschillen kunnen door de Consument Koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, of het arrondissement waar de Consument Koper woonachtig is, zulks ter keuze van de Consument Koper. Tevens stelt Ford Consument Kopers hierbij op de hoogte van het bestaan van het platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution – ODR), dat door de Europese Commissie is geïntroduceerd als middel om niet-bindende, buitengerechtelijke genoegdoening te krijgen en verhaal te halen (voor meer informatie kan de volgende website worden bezocht: ec.europa.eu/consumers/odr).  

12.3. Eventuele geschillen kunnen door de Zakelijke Koper te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.  

13. PERSOONSGEGEVENS 

13.1. Persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Ford, te raadplegen via www.ford.nl.

14. DOOR FORD AGENT VERKOCHTE ZAKEN EN/OF DIENSTEN

14.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn mutatis mutantis tevens van toepassing op niet door Ford, maar door de Ford Agent aan de Koper verkochte zaken die op de factuur worden vermeld onder het kopje 'door Ford Agent verkochte zaken en/of diensten'. Dergelijke zaken of diensten maken geen deel uit van de met Ford afgesloten koopovereenkomst. 

14.2. De bestelling van de in artikel 14.1 bedoelde zaken vindt plaats bij de Ford Agent op de door de Ford Agent aangegeven wijze. Over eventuele wijzigingen van deze bestelling dient overleg plaats te vinden met de Ford Agent. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de met Ford afgesloten koopovereenkomst terzake van het Ford Voertuig.

14.3. De levering van de in artikel 14.1 bedoelde zaken vindt plaats door de Ford Agent conform de met de Ford Agent gemaakte afspraak.

14.4. Betaling geschiedt alleen dan via de factuur van Ford indien en voor zover deze zaken en/of diensten daadwerkelijk op de factuur van Ford staan vermeld. Ford zal het daarop betrekking hebbende deel van de koopsom dan na ontvangst doorbetalen aan de Ford Agent. Zaken en/of diensten waarover met de Ford Agent afspraken zijn gemaakt die niet staan vermeld op de factuur van Ford dienen door de Koper rechtstreeks aan de Ford Agent te worden betaald.

14.4. Voor wat betreft garantie en aansprakelijkheid voor de door de Ford Agent verkochte zaken en/of diensten geldt hetgeen daarover met de Ford Agent is afgesproken, bij gebreke waarvan geldt hetgeen voortvloeit uit de wet. Ford kan daarvoor niet worden aangesproken.

14.5. Het gestelde in dit artikel moet voor zover nodig beschouwd worden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

 

BIJLAGE – HERROEPINGSRECHT 

Klik hier om het herroepingsrechtformulier te downloaden. Vul dit formulier alleen in en stuur het naar Ford indien u de overeenkomst wenst te herroepen.