PRIVACYVERKLARING FORD FLEET MANAGEMENT ZAKELIJK

FORD FLEET MANAGEMENT EN PRIVACY

 

Axus Nederland B.V. handelend onder de naam Ford Fleet Management (hierna: ‘wij’ of ‘Ford Fleet Management’) is aanbieder van mobiliteitsdiensten, waaronder operationele lease van voertuigen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze zakelijke klanten en leaserijders (hierna: ‘u’).

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), overige geldende wetgeving op het gebied van privacy en
gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ford Fleet Management is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de
verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing van de full service lease- en private lease-diensten van Ford Fleet
Management en voor het vernieuwen of verlengen van uw leaseovereenkomst, zijn we gezamenlijk verwerkingsverant-
woordelijk met Ford Credit Nederland B.V. (hierna: ‘FCNL’). Dit is de gemeenschappelijke privacyverklaring van FCNL en
Ford Fleet Management. Alleen voor zover uitdrukkelijk uit deze verklaring blijkt dat FCNL verwerkingsverantwoordelijke
is, is deze privacyverklaring op haar van toepassing. Deze verklaring ziet niet toe op de verwerking van persoonsgegevens
door FCNL als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onze contactgegevens zijn:
Ford Fleet Management
Postbus 703
2130 AS Hoofddorp
Tel. +31(0)20 658 29 50
E-mail: privacy-nl@fordfleetmanagement.nl.
U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via: fg-nederland@fordfleetmanagement.nl.

 

De contactgegevens van medeverwerkingsverantwoordelijke FCNL zijn:
Ford Credit Nederland B.V.
Stroombaan 16
1181VX Amstelveen
Tel. +31(0)20 504 46 66
E-mail: FGNL@ford.com

 

Verwerkingsverantwoordelijken Ford Fleet Management en FCNL kunnen u desgevraagd aanvullende informatie
verstrekken over hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van belang voor iedereen van wie wij persoonsgegevens kunnen verwerken in het kader van onze
(bedrijfs)activiteiten, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot:

 • bestuurders, gevolmachtigde vertegenwoordigers en contactpersonen van onze huidige, voormalige of
  toekomstige contractspartijen en/of zakenpartners; en
 • bestuurders van onze lease voertuigen.

3. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt door contact met ons op te
  nemen of wanneer u een leasevoertuig van uw werkgever verstrekt krijgt;
 • Van derden, bijvoorbeeld wanneer wij uw contactgegevens verkrijgen van uw werkgever of dealers;
 • Via formulieren op de website Ford Fleet Management, de Ford Fleet Management Klantportaal of onze portaal
  Dealerquoter; en
 • Anderszins, bijvoorbeeld via de website van uw bedrijf of uit openbare bronnen zoals het handelsregister.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De rechtsgronden die wij voor onze verwerkingsactiviteiten gebruiken zijn de volgende:

 1. Om uitvoering te kunnen geven aan een (lease)overeenkomst;
 2. Omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, zoals de voorkoming van fraude en diefstal, het voeren
  van juridische procedures, om transacties, (her)financieringen, reorganisaties, fusies en/of splitsingen te kunnen
  voorbereiden en uitvoeren, en om marketing- en promotieactiviteiten te verrichten;
 3. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
 4. Omdat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Waar de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om uw
toestemming in te trekken (door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hierboven). Het intrekken van uw
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming
vóórdat deze was ingetrokken.

In de tabel hieronder kunt u zien welke verwerkingen wij op welke grondslag baseren (de nummers in de meest rechtse
kolom corresponderen met de nummers van de grondslagen hierboven).

Wanneer wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor uw
persoonsgegevens zijn verzameld en zoals hieronder weergegeven, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking
informatie over het andere doel en alle relevante verdere informatie die wordt voorschreven in de AVG.

Wanneer u besluit uw persoonsgegevens (die wij nodig hebben om een wettelijke of contractuele verplichting uit te
voeren) niet aan ons te verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat wij bepaalde diensten niet kunnen leveren, of dat de
overeenkomst met u niet goed kan worden uitgevoerd. Alle gevolgen daarvan komen voor uw rekening.

Activiteit

Persoonsgegeven(s)

Doeleinden

Rechtsgrondslag

KYC en Financieel Acceptatie-beleid

  Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon-nummer, e-mailadres, en gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs. Dit geldt zowel voor bestuurders van de onderneming als de individuele bestuurders van onze voertuigen. 

  Financiële bedrijfs-gegevens en documenten van het bedrijf waar de (toekomstige) leaserijder werkzaam is die nodig zijn voor de beoordeling of de zakelijke klant voldoende draagkracht heeft voor de betaling van de leasetermijnen. Bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid kunnen wij gebruik maken van risicoprofielen. Gegevens over eenmanszaken en VOF’s kwalificeren wij als persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te beoordelen of wij met u een (lease)overeenkomst kunnen aangaan. Dit doen wij op basis van het Ford Fleet Management Know Your Customer- en acceptatiebeleid (KYC). Bedrijfsmatige financiële gegevens van de werkgever kunnen worden getoetst aan de hand van gegevens bij de Kamer van Koophandel en gegevens die bekend zijn bij handelsinformatie-bureaus.

In aanvulling screenen wij onze klanten tegen internationale sanctielijsten in overeenstem-ming met ons KYC-beleid en internationale wettelijke verplichtingen als onderdeel van een bank.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij willen weten met wie wij een (lease)overeenkomst sluiten, om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te kunnen waarborgen en om ons in rechte te kunnen verdedigen en/of wij onze rechtspositie (later) willen kunnen (laten) vaststellen, mocht dit nodig blijken.

3: de wettelijke verplichtingen die op ons rusten als onderdeel van een bank om onze klanten te identificeren en om kredietwaardigheid te beoordelen.

Sluiten van en uitvoering geven aan een (lease-) overeenkomst

  Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon-nummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs. Dit geldt zowel voor bestuurders van de onderneming als de individuele bestuurders van onze voertuigen.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

Wij verwerken uw gegevens om met u een (lease)overeenkomst te sluiten en daaraan uitvoering te geven.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij ons in rechte willen kunnen verdedigen en/of wij onze rechtspositie (later) willen kunnen (laten) vaststellen mocht dit nodig blijken.

Financiering of transacties

  Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon-nummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs. Dit geldt zowel voor bestuurders van de onderneming als de individuele bestuurders van onze voertuigen.

  Financiële bedrijfs-gegevens en documenten van het bedrijf waar de (toekomstige) leaserijder werkzaam is die nodig zijn voor de beoordeling of de zakelijke klant voldoende draagkracht heeft voor de betaling van de leasetermijnen.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

Wij verwerken uw gegevens in het kader van een transactie, (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing, bijvoorbeeld wanneer wij een deel van ons wagenpark of de financiering daarvan onderbrengen bij een andere partij zoals Axus Finance NL B.V. In het kader van (her)financiering kunnen wij bijvoorbeeld de vorderingen die wij op u hebben onder de met u gesloten leaseovereenkomst(en) overdragen aan een derde partij. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de paragraaf “Delen wij uw persoonsgegevens met derden?” hieronder.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij ons wagenpark moeten (kunnen) (her)financieren (en/of bedrijfsmatig een ander belang hebben bij een (her)financiering, reorganisatie, fusie en/of splitsing van ons bedrijf.

Algemene bedrijfsvoering

  Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon-nummer, e-mailadres. Dit geldt zowel voor bestuurders van de onderneming als de individuele bestuurders van onze voertuigen.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

Wij verwerken uw persoons-gegevens in het kader van (mogelijke) juridische procedures, fraude en ander onderzoek en/of het meewerken met verzoeken van toezichthouders. Daarnaast verwerken wij uw persoons-gegeven om te voldoen aan wettelijke bewaar, administratie en belastingverplichtingen.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij willen weten met wie wij een (lease)overeenkomst sluiten en ons in rechte willen kunnen verdedigen en/of wij onze rechtspositie (later) willen kunnen (laten) vaststellen, mocht dit nodig blijken.

3: de wettelijke verplichtingen om onze klanten te identificeren en onderzoek te doen naar fraude en ander onderzoek en/of het meewerken met verzoeken van toezichthouders en om te voldoen aan wettelijke bewaar, administratie en belastingverplichtingen.

Facturatie

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens over uw bedrijf of het bedrijf waar u werkzaam bent.

  Financiële bedrijfs-gegevens, zoals bankrekeningnummer, uitstaande bedragen, betalingstermijnen, achterstanden.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst, zoals klantnummer en contractnummer.

  Voertuiggegevens, zoals kenteken, schadegegevens, tankgegevens en andere gegevens die relevant zijn voor de specificatie van de factuur.

Wij verwerken persoonsgegevens voor facturatie en betalingsdoel-einden (automatische incasso).

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij uitstaande facturen willen incasseren en opvolging geven aan de betaling.

3: de wettelijke verplichtingen te voldoen aan onze bewaar, administratie en belastingverplichtingen met betrekking tot facturen.

Contact onderhouden

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

  Aanvullende gegevens die u met ons deelt wanneer u met ons correspondeert en gesprekken telefonisch met ons voert.

Om contact met u te onderhouden (bijvoorbeeld per post, e-mail, telefonisch en via onze portal Ford Fleet Management Klantportaal en onze relatie met u te beheren.

De inhoud van telefoongesprek-ken wordt opgenomen en gebruikt voor training- en kwaliteitsdoeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor het versturen van serviceberichten, zoals winterbandenwissel, APK reminders, boeteaanzeggingen en klanttevredenheidsenquêtes en nieuwsbrieven als u zich daarvoor heeft opgegeven.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij contact met u willen onderhouden en u met uw vragen willen kunnen helpen.

RDW Registratie

  Voertuiggegevens, zoals Voertuig Identificatie Nummer (VIN), ook wel chassisnummer, merk, voertuigcategorie, voertuigbeschrijving, bouwjaar, brandstof(fen), maximum constructiesnelheid, GV-kenteken.

Om een voertuig te registreren in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

3: de wettelijke verplichting om de auto’s te (laten) registreren.

Onderhoud

  Contactgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst/ voertuiggegevens, zoals kenteken, onderhouds- en schadegegevens en verzekeringsgegevens.

Om onderhoud, reparatie en schadeherstel aan het voertuig te laten verrichten.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

Keuring

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst/ voertuiggegevens, zoals kenteken, onderhouds- en schadegegevens en verzekeringsgegevens.

  Gegevens over de keuring zelf, zoals datum keuring, uitkomst, uitvoerder, datum afmelden.

Om het voertuig te laten keuren, bijvoorbeeld voor de APK en om u te ondersteunen in dit proces.

3: de wettelijke verplichting om de auto’s te (laten) keuren.

Verzekeren en claims-afhandeling

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon-nummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

  Gegevens in verband met een mogelijke tegenclaim en de toedracht van het ongeval.

Om verzekeringen af te sluiten en te beheren en om (tegen)claims af te handelen.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

3: de wettelijke verplichting om de auto’s te verzekeren.

Nood en pechhulp

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, contracts- en debiteurennummer.

  Gegevens met betrekking tot de nood-of pechsituatie, zoals de locatie, de aard van het incident, de betrokken personen of voertuigen.

Om nood- of pechhulp te (laten) verlenen.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

Vervangend vervoer

  Contactgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, locatiegegevens, contracts- en debiteurennummer.

  Gegevens met betrekking tot het vervangend vervoer, zoals kenteken, categorie voertuig en locatiegegevens.

Om vervangend vervoer ter beschikking te stellen.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

Tankpas

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst, zoals kenteken, voertuiggegevens en tankgegevens.

Om een tankpas van onze leverancier aan u ter beschikking te stellen en de betalingen die daarmee zijn gedaan af te handelen.

Om u een tankpas toe te sturen wordt uw persoonlijk adres gedeeld met de leverancier van tankpassen, die deze gegevens eenmalig gebruikt en daarna vernietigt.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

Boetes

  Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst, zoals contractnummer, klantnummer en kenteken.

  Voertuiggegevens, zoals kenteken, schadegegevens, locatiegegevens en verzekeringsgegevens.

  Gegevens met betrekking tot de boetes (hoogte, locatie, type overtreding).

Om zorg te dragen voor de betaling en/of afhandeling van boetes.

In bepaalde gevallen sturen wij de boete door naar onze contractant (de werkgever van de bestuurder). Voor meer informatie over de door de contractant ontvangen informatie verzoeken wij u contact op te nemen met die partij.

1: in het kader van de uitvoering van de (lease)overeenkomst die met u of uw werkgever is overeenkomen.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij u willen bijstaan in het afhandelen van boetes (of een boete op u willen verhalen) en ons in rechte willen kunnen verdedigen en/of wij onze rechtspositie (later) willen kunnen (laten) vaststellen, mocht dit nodig blijken.

Marketing en white papers

  Contactgegevens, zoals uw naam, geslacht, e-mailadres, functietitel, bedrijfsnaam en of u of uw bedrijf klant bent van Ford Fleet Management.

Voor marketing en promotie-activiteiten en om u (of fleet managers) berichten in dat kader te versturen. Wij verwerken uw gegevens ook om op uw verzoek onze Whitepapers aan u aan te kunnen bieden. Wij bieden altijd een opt-out mogelijkheid voor direct marketing e-mails.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij dat wij graag onze klanten behouden en nieuwe klanten verwerven.

4. toestemming wordt in die gevallen gevraagd waar u nog geen klant van ons bent.

Audit

  Identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon-nummer, e-mailadres.

  Gegevens met betrekking tot de (lease)overeen-komst en het voertuig, zoals kenteken, merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde van het voertuig, locatiegegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes, contracts- en debiteurennummer.

  Andere persoonsgegevens die voorkomen in onze IT-systemen (voor zover een audit betrekking heeft op de werking/veiligheid van onze IT-systemen).

Voor rapportage en interne en externe auditdoeleinden.

2: ons gerechtvaardigde belang bestaat daaruit dat wij interne rapportages willen uitvoeren naar ons klantbestand, onze IT-systemen, onze boekhouding of andere aspecten van onze dienstverlening.

3: de wettelijke verplichting om accountantscontroles uit te laten voeren.

next
prev

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Voor de uitvoering van een (lease)overeenkomst met u kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Voorbeelden hiervan zijn aan Ford Fleet Management gelieerde bedrijven, tankpasaanbieders, autodealers, garages, verzekeraars, claimsafhandelaars of (IT) dienstverleners. Om het mogelijk te maken dat u elektronisch uw aanvraag en het contract kan ondertekenen, worden uw gegevens met onze verwerker Evidos uitgewisseld.

Vanwege onze samenwerking met Ford Credit Nederland B.V. en de Ford Motor Company, kunnen wij uw persoonsgegevens aan hen verstrekken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Met Ford Credit Nederland B.V. zijn we gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor verwerkingen van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden met betrekking tot Ford Fleet Management. Dit betekent onder andere dat u zowel van Ford Credit Nederland B.V. als van Ford Fleet Management marketingcommunicatie kunt ontvangen. Ook is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

In bepaalde gevallen (wanneer dat noodzakelijk en relevant is voor de hierboven omschreven doeleinden of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen) kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan financiële instellingen, (externe) adviseurs, (potentiële) kopers De persoonsgegevens die wij verstrekken aan (potentiële) kopers in het kader van (her)financieringen zijn in beginsel beperkt tot een beschrijving van uw voertuig (merk, model, versie, classificatie, leasetermijn en boekwaarde) en uw contracts- en debiteurennummer. Dit zijn gepseudonimiseerde gegevens (dat wil zeggen: gegevens waaruit de ontvangende partij niet direct kan afleiden wie u bent). Op het moment dat wij méér persoonsgegevens aan de ontvangende partij verstrekken (zoals uw naam, uw contact- of betaalgegevens) omdat dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van uw leaseovereenkomst(en), wordt u daarover altijd eerst separaat geïnformeerd.

Derden en aan ons gelieerde bedrijven die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten. U kunt een lijst van categorieën van onze dienstverleners op verzoek ontvangen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden bewaard voor zolang dat noodzakelijk is om de aangegeven doeleinden na te streven en - waar van toepassing - zo lang als noodzakelijk om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. Als de (lease)overeenkomst met u eindigt dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. In de regel is dit 7 jaar nadat de leaseovereenkomst is beëindigd. Voor zover er geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 5 jaar na beëindiging van de leaseovereenkomst (in verband met verjaringstermijnen en de uitvoering van post-contractuele afspraken). Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren indien dat nodig is om onze rechten af te dwingen of te verdedigen. Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die wij toepassen op uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tot deze maatregelen behoren onder andere:

 • Bijgewerkte en up-to-date policies en werkinstructies en controle van de naleving daarop.
 • Scheiding van taken en rollen, zodat onze medewerkers alleen toegang hebben tot uw persoonsgegevens als dat voor hun functie en rol noodzakelijk is.
 • Het trainen van onze medewerkers.
 • Fysieke beveiliging van de locaties waar wij uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld toegangscontrole en camerabewaking).
 • IT-beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld beveiligde servers, firewalls en encryptie).

8. Gebruik van cookies

De website www.fordfleetmanagement.nl is in eigendom en beheer van Ford Nederland B.V., een aan onze partner gelieerde onderneming. De betreffende privacyverklaring kunt u hier lezen: Privacyverklaring Ford Nederland B.V. De Cookie policy kunt u hier raadplegen: Ford Cookiebeleid. Op de Ford Fleet Management Klantportaal en onze portal Dealerquoter worden alleen functionele en beperkt analytische cookies geplaatst. Wij verwerken geen persoonsgegevens middels het plaatsen en uitlezen van deze cookies.

9. Welke rechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken?

De AVG kent u de volgende rechten toe:

 • Recht op inzage en rectificatie. Op grond van artikel 15 AVG heeft u het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Ook heeft u het recht op rectificatie als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Indien u toegang heeft tot onze Ford Fleet Management Klantportaal dan kunt u dat in veel gevallen zelf doen.
 • Recht op wissen. Op grond van artikel 17 AVG heeft u onder omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn. Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
 • Recht op beperking van de verwerking. Op grond van artikel 18 AVG heeft u onder omstandigheden het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op dataportabiliteit. Op grond van artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of deze of door ons te laten overdragen aan een derde.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking. Op grond van artikel 21 AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (waaronder in ieder geval begrepen direct marketing). Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waar rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Artikel 22 AVG geeft u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming waar voor u rechtsgevolgen aan verbonden zijn. In het kader van ons acceptatieproces wordt een berekening automatisch gemaakt over uw kredietwaardigheid (van het bedrijf), waarbij er altijd een controle gedaan wordt door één van onze creditanalisten. Daardoor is er geen sprake van een ‘geautomatiseerde verwerking dat leidt tot een besluit’ in de zin van de AVG.
 • Recht op klachten indienen. Op grond van artikel 77 AVG heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn Bezuidenhoutseweg 30 (2594 AV) Den Haag; telefoonnr. 088 - 1805 250. Een klacht kan ook via internet worden ingediend: Klachtenformulier AP.

Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, laten wij u weten wat het verdere verloop van de procedure is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. In geval van materiële wijzigingen, zullen wij u een nieuwe versie van de privacyverklaring toesturen. U kunt de meest recente versie van deze privacyverklaring aanvragen via een mailtje aan privacy-nl@fordfleetmanagement.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst in september 2022 bijgewerkt.