VEILIG GEBRUIK VAN ZEER RISICOVOLLE STOFFEN

De REACH-verordening (EC) nr. 1907/2006, artikel 33 dient om klanten van geleverde producten de mogelijkheid te geven om alle relevante risicobeheermaatregelen te nemen op grond van de aanwezigheid van zeer risicovolle stoffen (ZRS) vermeld op de kandidatenlijst voor autorisatie, om op die manier een veilig gebruik te garanderen.

Ford ondersteunt de onderliggende doelstellingen van REACH en artikel 33 in het bijzonder, welke in lijn zijn met onze eigen inzet voor een verantwoorde productie, behandeling en gebruik van onze producten te promoten.

Aanduiding van ZRS

Gebaseerd op de ontvangen informatie van onze toeleveringsketen en op onze eigen productgegevens, zijn voor zover wij weten de ZRS die voor meer dan 0,1% w/w in componenten aanwezig zijn, terug te vinden op de relevante "ZZS-lijst" voor het specifieke voertuig/onderdeel.

Specifieke informatie voor het veilige gebruik van artikelen met ZRS

Indien van toepassing wordt specifieke informatie voor het veilige gebruik van artikelen met ZRS toegevoegd aan de relevante "ZRS-lijst" voor het specifieke voertuig/onderdeel.