HERROEPINGSRECHT

Onze algemene voorwaarden Artikel 6 bevatten de voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht. Om deze voorwaarden te raadplegen, verwijzen wij je naar dit artikel. Om het jou makkelijker te maken, hebben wij Artikel 6 hieronder voor je geplaatst.

6. Herroepingsrecht

6.1. Voor het geval de koopovereenkomst tussen Ford en de Consument Koper moet worden gekwalificeerd als een Overeenkomst op Afstand, stelt Ford de Consument Koper van het Ford Product dat voorwerp is van zo'n overeenkomst in de gelegenheid om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen gedurende een periode van veertien (14) dagen en met een maximum van 250 kilometer (dat laatste indien het een Ford Voertuig betreft) indien deze gelegenheid zich zes (6) weken voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling nog niet heeft voorgedaan. Mocht de Consument Koper niet tevreden zijn, dan kan hij of zij de koopovereenkomst ter zake van het Ford Product binnen de gestelde termijn kosteloos ontbinden, zonder opgave van redenen. Hiermee geeft Ford invulling aan het gestelde in artikel 6:230o e.v. BW (het wettelijk herroepingsrecht).

 

6.2. Ontbinding van de koopovereenkomst als bedoeld in artikel 6.1 kan geschieden door middel van een daartoe bestemd formulier ( zie onderstaand aan deze pagina) dat binnen de termijn van veertien (14) na levering van het Ford Product dient te worden toegezonden aan esalesnl@ford.com. Het staat de Consument Koper vrij een andere verklaring uit te brengen met hetzelfde doel, mits daaruit onomwonden blijkt dat de Consument Koper de koopovereenkomst wenst te ontbinden op grond van de Koper's herroepingsrecht. Ford stuurt na de ontvangst van het herroepingsformulier c.q. de verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.

6.3. Het staat Consument Koper vrij het Ford Product gedurende de in artikel 6.1 bedoelde periode uit te proberen. Indien dat in geval van een Ford Voertuig beperkt blijft tot 250 km zal Ford bij inlevering van het Ford Voertuig geen kosten aan de Consument Koper in rekening brengen, behoudens indien en voor zover dat voortvloeit uit artikel 6.4.

6.4. Indien de Consument Koper de koopovereenkomst ontbindt betaalt Ford de volledige aanschafprijs van het Ford Product terug, onder aftrek van:

a. bij de inname van het Ford Product geconstateerde schade die niet het gevolg kan zijn van normaal gebruik (dit betekent dat de Consument Koper aansprakelijk is voor herstel- en schoonmaakkosten die Ford moet maken als gevolg daarvan);
b. de prijs van ontbrekende onderdelen;
c. een kilometervergoeding van €0,40 per gereden kilometer die uitgaat boven het aantal van 250 km;
d. eventuele extra gemaakte afleveringskosten waarvoor de Consument Koper heeft geopteerd boven de meest voordelige standaard afleverkosten.

6.5. Ford zal geen andere vergoeding betalen aan de Consument Koper dan de hiervoor in artikel 6.4 bedoelde vergoeding. Door de Consument Koper gemaakte kosten in verband met het gebruik van het Ford Voertuig zoals bijvoorbeeld brandstof, stroom, verzekering, wegenbelasting, tolheffingen, parkeerkosten en/of boetes zijn en blijven voor rekening van de Consument Koper. De Consument Koper dient in het geval van een Ford Voertuig met verbrandingsmotor dit voertuig te retourneren met een brandstoftank die gevuld is met evenveel brandstof als toen hij of zij het Ford Voertuig in ontvangst nam.

6.6. Het door Ford te betalen bedrag zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het innamerapport voor akkoord is ondertekend aan de Consument Koper worden terugbetaald, met dien verstande dat bij het aangaan van de koopovereenkomst kan worden overeengekomen dat dit bedrag in voorkomend geval wordt betaald aan de bij Ford bekende bank of financieringsmaatschappij die de aankoop van het Ford Product heeft gefinancierd, nadat Ford de eigendom van het betrokken Ford Product heeft teruggekregen.

6.7. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht heeft uitsluitend betrekking op van Ford gekochte Ford Producten. Eventueel door de Consument Koper met de Ford Agent of derden gemaakte afspraken over financiering, of een inruilvoertuig blijven in beginsel gewoon in stand. Alleen indien deze door tussenkomst van Ford zijn gemaakt zullen ook deze in voorkomend geval kosteloos worden teruggedraaid, met dien verstande dat de Consument Koper geen aanspraak kan maken op terug levering van een eventueel ingeruild voertuig doch slecht op terugbetaling van de overeengekomen waarde daarvan.

6.8. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat geopteerd wordt voor een andere vorm van terugbetaling. Er worden in geen geval kosten voor terugbetaling aan de Consument Koper in rekening gebracht.

6.9. Indien de Consument Koper aanpassingen heeft aangebracht aan het Ford Voertuig of heeft laten aanbrengen door de Ford Agent of een derde en het Ford Voertuig als gevolg daarvan niet meer op eenvoudige wijze zonder beschadiging kan worden teruggebracht in de staat waarin het zich bevond toen het de fabriek verliet, is een beroep op de in dit artikel beschreven herroepingsrecht niet meer mogelijk.

6.10. Tenzij anders overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van Ford Producten die niet zijn geprefabriceerd of voor de vervaardiging waarvan een uitzonderlijke individuele selectie of keuze door de Consument Koper doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de Consument Koper. Indien dit het geval is, zal Ford de Consument Koper hier op voorhand op wijzen.

6.11. Ford kan de rechten die voortvloeien uit dit artikel 6 van toepassing verklaren op andere Kopers, in bijzondere omstandigheden, met betrekking tot bijzondere Ford Producten. Dit dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren.


BIJLAGE – HERROEPINGSRECHT

Klik hier (PDF 344KB) om het herroepingsrechtformulier te downloaden. Vul dit formulier alleen in en stuur het naar Ford indien u de overeenkomst wenst te herroepen.

 

Aanvullende informatie

• Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat het innamerapport voor akkoord is ondertekend, we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd of afgeleverd. Zoals in het herroepingsrecht gemeld zijn eventuele extra gemaakte afleveringskosten waarvoor de Consument Koper heeft geopteerd boven de meest voordelige standaard afleverkosten voor eigen rekening.

• Na ontvangst van de melding dat u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht en na ontvangst van het betreffende Ford product, stuurt Ford u daarvan een schriftelijke bevestiging. Het Ford product dient binnen veertien dagen terug aan Ford bezorgd te worden inclusief alle daarbij geleverde accessoires, toebehoren en documentatie. Voor een Ford voertuig betekent dit dat het voertuig niet langer op uw naam geregistreerd kan staan en dat het voorzien is van alle daarbij geleverde accessoires, toebehoren en documentatie. U dient zelf en op eigen kosten zorg te dragen voor het retourneren van het Ford product. U kunt Ford producten altijd inleveren bij een van de Ford agenten. Indien u een Ford product dat daarvoor geschikt is per post wenst te retourneren kunt u contact opnemen met Ford. Ford voertuigen dient u te allen tijde af te leveren bij de Ford agent door wie het Ford voertuig aan u is afgeleverd. Voor een actueel overzicht van de Ford agenten alsmede de adresgegevens van deze Ford agenten verwijzen wij u naar https://www.ford.nl/ford-locatie-zoeken.