Home > Belangrijke informatie > Voorwaarden en privacyverklaringen > Volledig elektrische SUV
Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Reservering Volledig Elektrische SUV

Deze Algemene Voorwaarden inzake de reservering van een volledig elektrische SUV ('Algemene Voorwaarden Reservering') bevatten belangrijke informatie over het Programma voor de reservering van een volledig elektrische SUV (het 'Reserveringsprogramma'). Wij raden u aan om deze Algemene Voorwaarden Reservering zorgvuldig te bestuderen.

Het Reserveringsprogramma wordt uitgevoerd door Ford Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhou­dende te (1181 VX) Amstelveen, aan Stroombaan 16, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33042480, hierna te noemen: 'Ford' en deelnemende Ford-dealers. Door aan het Reserveringsprogramma deel te nemen, verklaart u dat u van deze Algemene Voorwaarden Reservering kennis heeft genomen en dat u deze aanvaardt.

HET RESERVERINGSPROGRAMMA

Wij hebben dit Reserveringsprogramma ingevoerd ten behoeve van de introductie van de volledig elektrische SUV. Het doel van het Reserveringsprogramma is om het potentiële kopers mogelijk te maken om een volledig elektrisch SUV-model samen te stellen, een Ford-dealer ('Dealer') te selecteren en de eventuele aanbetaling voor de reservering aan deze Dealer te voldoen.

Om aan het Reserveringsprogramma te kunnen deelnemen, dient u minimaal 18 jaar te zijn en bevoegd te zijn om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan. N.B.: Per huishouden kunnen maximaal twee reserveringen worden geplaatst.

STEL EEN VOERTUIG SAMEN

Via de Ford-website www.ford.nl en de door u geselecteerde Dealer kunt u een volledig elektrische SUV samenstellen, en wel door verzoeken in te dienen voor:

 • een bepaald gewenst model;
 • een bepaalde gewenste accu;
 • een bepaalde gewenste aandrijving (bijv. achterwielaandrijving of vierwielaandrijving);
 • een bepaalde gewenste kleur voor de buitenzijde; en/of
 • bepaalde gewenste opties.

N.B.: Met het oog op de complexiteit van het productieproces voor dit type voertuig kunnen wij u tijdens de reserveringsfase niet de technische specificaties voor de door u gewenste volledig elektrische SUV bevestigen. Tijdens een latere fase van het orderproces staan u de volledige technische specificaties, inclusief de definitieve verbruiks- en emissiegegevens, wél ter beschikking (zie onderdeel 3 Vervolgstappen) hierna voor nadere informatie).

SELECTEER EEN DEALER

Op de Ford-website selecteert u een Dealer waarmee u tijdens het Reserveringsprogramma zaken wilt gaan doen. In het kader van het totale orderproces voor de volledig elektrische SUV (mocht u besluiten tot bestelling over te gaan) blijft u met deze Dealer zaken doen.

AANBETALING VOOR DE RESERVERING

Eventueel dient u aan uw Dealer een aanbetaling te voldoen voor de reservering teneinde aan het Reserveringsprogramma te kunnen deelnemen. Uw Dealer zal het bedrag van die eventuele aanbetaling als onderdeel van het afrondingsproces op de Ford-website vermelden. Mocht u besluiten om u uit het Reserveringsprogramma terug te trekken, dan wordt die aanbetaling voor de reservering aan u gerestitueerd (zie onderdeel 4 (Van gedachten veranderen) hierna voor nadere informatie).

De in het kader van het Reserveringsprogramma op de Ford-website gedane betalingen worden verwerkt met behulp van een derde-serviceprovider op het gebied van betalingsverkeer. Zie Bijlage 1 (Betalingen) voor nadere informatie.

PRIJSSTELLING BIJ RESERVERING

In het kader van het Reserveringsprogramma wordt op de Ford-website een 'indicatieve adviesprijs' vermeld. Deze prijs is niet de definitieve transactieprijs, maar een indicatie c.q. richtlijn om consumenten te helpen kiezen tussen de verschillende specificaties van de tijdens de reserveringsfase beschikbare voertuigen. De door u geselecteerde Dealer zal de definitieve transactieprijzen van de volledig elektrische SUV tijdens een latere fase van het orderproces bevestigen (zie onderdeel 3 (Vervolgstappen) hierna voor nadere informatie).

GEEN AANBOD OF VERKOOPCONTRACT

Het Reserveringsprogramma heeft ten doel het in kaart brengen van potentiële kopers van een volledig elektrische SUV. Het Reserveringsprogramma vormt geen aanbod door Ford of een Ford-dealer om een volledig elektrische SUV te verkopen. Mocht u besluiten om aan het Reserveringsprogramma deel te nemen, dan vormt zulks geen aanvaarding uwerzijds van het aanbod tot het kopen van een volledig elektrische SUV.

N.B.: De volledig elektrische SUV is nog niet beschikbaar voor aankoop. De vroegste datum voor aankoop/bestelling is naar verwachting mei 2020, maar dit is slechts een schatting. De verkoop van de volledig elektrische SUV geschiedt uitsluitend door deelnemende Ford-dealers via de Ford-website.

Deelname aan het Reserveringsprogramma vormt slechts een indicatie van uw potentiële belangstelling voor de aankoop van een volledig elektrische SUV. Mocht u deelnemen, dan is er geen garantie dat u in de gelegenheid wordt gesteld om een volledig elektrische SUV aan te schaffen, omdat de voorwaarden van een dergelijke aankoop onderhevig zijn aan (het bereiken van) wederzijdse overeenstemming door de betreffende verkoper (d.w.z. de deelnemende Dealer) en de aspirant-koper. Volledig elektrische SUV's worden uitsluitend geleverd op die locaties waar hun verkoop en levering bij wet is toegestaan.

N.B.: Het Reserveringsprogramma is geen loterij, loting, wedstrijd, spel, commerciële competitie, prijsvraag of promotionele actie.

DE VERVOLGSTAPPEN

BESTELLEN VOERTUIG

In het voorjaar van 2020 ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om uw reservering via de Ford-website om te zetten in een bestelling. U heeft dan tot 30 dagen na ontvangst van deze uitnodigings-mail om een bestelling te plaatsen.

 • N.B.: Met het oog op de complexiteit van het productieproces voor dit type voertuig kan het zijn dat bepaalde, in de reserveringsfase geselecteerde configuraties niet beschikbaar zijn. Mocht u het orderproces niet wensen voort te zetten, dan kunt u zich terugtrekken (zie onderdeel 4 (Van gedachten veranderen) hierna voor nadere informatie).
 • Aan u worden in relatie tot het beschikbare volledig elektrische SUV-model alle technische specificaties verstrekt (inclusief de definitieve verbruiks- en emissiegegevens). Uw Dealer zal u tevens van een volledige en definitieve rijklaarprijs voorzien. Aan u zal worden gevraagd om deze informatie goed door te nemen en te bevestigen dat u het orderproces graag voortzet. Na ontvangst van uw bevestiging wordt het betreffende volledig elektrische SUV-model voor productie ingepland.
 • N.B.: Mocht binnen de bedoelde 30 dagen van u geen bevestiging worden ontvangen, dan kan uw reservering worden geannuleerd. In dat geval zal uw aanbetaling voor de reservering volledig worden gerestitueerd (overeenkomstig onderdeel 4 (Van gedachten veranderen) hierna).

EEN VOERTUIG BETALEN/FINANCIERING AANVRAGEN

In de zomer van 2020 zal u worden verzocht om aan te geven hoe u de door u gekozen volledig elektrische SUV denkt te gaan betalen en om, waar van toepassing, financiering aan te vragen.

N.B.: Mocht u uw betalingswijze niet binnen 30 dagen doorgeven, dan kan uw bestelling worden geannuleerd. In dat geval zal uw aanbetaling voor de reservering volledig worden gerestitueerd (overeenkomstig onderdeel 4 (Van gedachten veranderen) hierna).

GRENSOVERSCHRIJDENDE VERKOOP

Wat betreft contante verkopen: mocht de door u geselecteerde Dealer niet in het land van uw woonplaats gevestigd zijn, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat uw Dealer wellicht niet de optie van aflevering in het land van uw woonplaats aanbiedt, zodat u gedwongen bent het voertuig bij de Dealer op te (laten) halen.

Wat betreft gefinancierde transacties: de geldverstrekker in kwestie past eventueel bepaalde acceptatiecriteria toe, die van invloed kunnen zijn op wie de financiering kan aanvragen (afhankelijk van het land van zijn/haar woonplaats).

VAN GEDACHTEN VERANDEREN

Het is u te allen tijde toegestaan zich uit het Reserveringsprogramma terug te trekken. U kunt dit doen door in uw Ford-account op de Ford-website www.ford.nl op de annuleringsknop te klikken.

Mocht de reservering worden geannuleerd, dan restitueert de door u geselecteerde Dealer u de door u reeds gestorte aanbetaling voor de reservering volledig. Uw restitutie wordt onverwijld verwerkt, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na de dag waarop uw Dealer over uw besluit om te annuleren wordt geïnformeerd.

Uw restitutie geschiedt aan de hand van dezelfde betalingswijze als die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen. In ieder geval maakt u naar aanleiding van de restitutie geen kosten.

Verder is het zowel Ford als uw Dealer te allen tijde toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving (waaronder per e-mail aan uw huidige geregistreerde e-mailadres) (in redelijkheid) het Reserveringsprogramma te beëindigen dan wel tijdelijk deels op te schorten, onder andere omdat:

 • u een bepaling ernstig of herhaaldelijk schendt, welke schending u (indien mogelijk) niet herstelt binnen vijf dagen na de schriftelijke kennisgeving waarin u verzocht wordt zulks te doen; of
 • (naar de redelijke mening van Ford of de Dealer) omstandigheden die buiten de redelijke macht van Ford of de Dealer liggen, de nadere uitvoering van het Reserveringsprogramma moeilijk of onmogelijk maken.

INFORMATIE OVER DE VOLLEDIG ELEKTRISCHE SUV

De volledig elektrische SUV bevindt zich momenteel nog in de pre-productiefase. De betreffende informatie en technische kenmerken, waaronder de prijs van de volledig elektrische SUV op de Ford-website, zijn dan ook voorlopig en kunnen nog worden gewijzigd. De definitieve informatie over de technische kenmerken van de volledig elektrische SUV (inclusief de definitieve verbruiks- en emissiegegevens, alsmede de definitieve transactieprijs van de Dealer) zal worden bevestigd voordat u in de gelegenheid wordt gesteld om bij uw Dealer een bestelling te plaatsen voor een beschikbare volledig elektrische SUV. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om de mogelijke kleuren voor de volledig elektrische SUV nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon de kleuren juist weergeeft.

ALGEMEEN

6.1 Onverminderd al zijn eventuele overige rechten en rechtsmiddelen, is het de door u geselecteerde Dealer te allen tijde toegestaan om een aan u verschuldigd bedrag te verrekenen met een door u aan uw Dealer verschuldigd bedrag.

6.2 Het is u niet toegestaan om rechten en/of verplichtingen op grond van het Reserveringsprogramma aan derden over te dragen.

6.3 Het doen van afstand door een der partijen van enige aanspraak wegens niet-nakoming van deze Algemene Voorwaarden Reservering wordt niet geacht een verklaring van afstand te vormen ten aanzien van een nadere niet-nakoming daarvan of van enige andere bepaling.

6.4 Mocht door een rechter of een andere bevoegde autoriteit van een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden Reservering worden bepaald dat die bepaling of dat gedeelte nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden Reservering verwijderd, en blijven de overblijvende bepalingen of gedeeltes van de betreffende bepaling volledig van kracht.

6.5 Deze Algemene Voorwaarden Reservering worden beheerst door Nederlands recht. Partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam.

NEEM CONTACT MET ONS OP/KLANTENSERVICE

7.1 Mocht u iets aan ons willen voorleggen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Ford Nederland B.V., klantenrelaties, klanten@ford.com, 070- 7703777

BIJLAGE 1 – BETALINGEN

1. De in het kader van het Reserveringsprogramma op de Ford-website gedane betalingen worden verwerkt met behulp van een derde-serviceprovider op het gebied van betalingsverkeer. U erkent en gaat ermee akkoord dat betalingen in het kader van het Reserveringsprogramma uitsluitend tussen u en de door u geselecteerde Dealer plaatsvinden. De bedoelde serviceprovider zal in verband met deze betalingen gegenereerde informatie verzamelen, analyseren en door geven. Verder zijn deze betalingen onderhevig aan de op uw betaalpas (cq. credit card) van toepassing zijnde voorwaarden, alsmede aan overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling.

2. Beveiligingsgegevens en verificatie van uw identiteit

Er kan van u worden verlangd dat u – voordat een betaling kan worden afgerond – aantoont dat u de bevoegde beheerder van de betreffende betaalpas bent. Het kan dus zijn dat u (beveiligings)wachtwoorden, beveiligingsvragen en soortgelijke informatie moet instellen (waaronder vingerafdruk-, gezichtsherkennings- of overige biometrische informatie) ('Beveiligingsgegevens'). Zodra de betalingsverwerkingssystemen uw identiteit aan de hand van verificatie van de Beveiligingsgegevens hebben gecontroleerd, nemen wij aan dat wij met u te maken hebben en dat u ermee heeft ingestemd dat wij informatie aan u verstrekken en instructies opvolgen zonder dat wij nadere bevestiging van u krijgen.

U gaat ermee akkoord om:

 • uw Beveiligingsgegevens aan niemand bekend te maken;
 • uw Beveiligingsgegevens niet te noteren op zo'n manier dat deze door een ander zouden kunnen worden begrepen; en
 • ervoor te zorgen dat niemand anders u uw Beveiligingsgegevens ziet invoeren als u een betaling op de Ford-website verricht.

U dient ons zo snel als u kunt te verwittigen, indien:

 • iemand anders over uw Beveiligingsgegevens beschikt (of u denkt dat dit het geval is);
 • u fouten of ongeoorloofde betalingen gewaarwordt; en/of
 • u denkt dat iemand anders over uw betalingswijze beschikt of geprobeerd heeft deze te gebruiken.

Eventueel vragen wij u om uw Beveiligingsgegevens om operationele of beveiligingsredenen te wijzigen.

3. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

U kunt de Ford-website over het algemeen altijd gebruiken, maar soms leiden reparaties, updates en onderhoud van onze systemen en die van onze leveranciers ertoe dat sommige betalingsopties op de website langzamer dan normaal of tijdelijk niet beschikbaar zijn. Het zal voor ons niet altijd mogelijk zijn om u ervan in kennis te stellen dat een betalingsoptie niet beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die u ten gevolge van een dergelijke niet-beschikbaarheid lijdt of als een betalingsoptie om andere, buiten onze macht liggende redenen niet naar behoren werkt, bijvoorbeeld onder andere als een transactie niet overeenkomstig uw instructies kan worden afgerond. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal: (a) de aansprakelijkheid van Ford of de door u geselecteerde Dealer voor grove schuld of opzettelijk wangedrag uitsluiten of beperken, of voor overige gevallen in relatie waartoe aansprakelijkheid niet op grond van het toepasselijk recht kan worden uitgesloten of beperkt; of (b) door het toepasselijk recht verleende consumentenrechten benadelen.

4. Witwasactiviteiten en financiering van terrorisme

Voordat wij producten en diensten aan u leveren, kunnen wij informatie inzake uw identiteit verzamelen en verifiëren. Wij kunnen u te allen tijde vragen om aanvullende informatie te verstrekken teneinde ons te helpen zulks te doen. U dient dergelijke informatie onverwijld te verstrekken. Wij zullen al onze meld- en kennisgevingsplichten op grond van de van toepassing zijnde anti-witwasregelgeving en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit naleven. Het is ons te allen tijde toegestaan om – zonder enige kennisgeving en/of toelichting – de door ons aan u te leveren producten en diensten op te schorten of te beëindigen, als wij ons zorgen maken over risico's op het vlak van witwasactiviteiten en/of financiële criminaliteit.

Top