Home > Belangrijke informatie > Voorwaarden en privacyverklaringen > Ford Credit
Privacy

Privacyverklaring Ford Credit

PRIVACYVERKLARING

In het kader van de overdracht van het contract van uw lopende financiering door Ford Credit aan Ford Credit Nederland B.V. worden uw persoonsgegevens overgedragen van Ford Credit naar Ford Credit Nederland B.V.

Deze Privacy Verklaring verwijst op diverse plaatsen naar derden van wie wij uw persoonsgegevens ontvangen. Voor zover Ford Credit dergelijke gegevens heeft ontvangen van deze derden, is Ford Credit de bron van dergelijke gegevens. Na de overdracht van uw persoonsgegevens is Ford Credit Nederland B.V. verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ford Credit Nederland B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken conform deze Privacyverklaring.

Als u uw voertuig bij een dealer heeft aangeschaft, wordt er door hen eveneens informatie over u verzameld, die zij gebruiken overeenkomstig hun eigen privacyverklaring en -beleid, dat kan afwijken van onze privacyverklaring en -beleid. Als u wilt weten hoe de dealer uw persoonsgegevens gebruikt, wordt u verzocht rechtstreeks contact met hen op te nemen.

1.       Wie zijn wij?

Ford Credit Nederland B.V. is, na de overdracht van uw contract voor uw lopende financiering bij Ford Credit aan Ford Credit Nederland B.V., verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u contact met ons wilt opnemen, dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen aan het volgende adres:

Stroombaan 16

1181 VX Amstelveen

2.       Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De volgende categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij van Ford Credit:

·        identificatie- en contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, etc.);

·        gegevens over uw burgerlijke staat (bijvoorbeeld huwelijk, kinderen, etc.);

·        zakelijke gegevens (bijvoorbeeld beroep, inkomen, datum van indiensttreding, etc.);

·        ID en bankrekeningnummer;

·        voertuiginformatie (bijvoorbeeld kentekennummer, chassisnummer etc.); en

·        informatie afkomstig van Kredietinformatiebureau's (KIB's).

3.       Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens over u, zowel rechtstreeks van u als van derden, onder meer als volgt:

(i)               wanneer u een aanvraag indient voor een product of dienst, u zich registreert voor een product of dienst, wanneer u om andere redenen contact met ons opneemt, als onderdeel van een financiële beoordeling en wanneer u deelneemt aan door ons opgezette klantonderzoeken en campagnes;

(ii)              van derden zoals KIB's, fraudepreventiebureaus (FPB's), groepsmaatschappijen en openbare bronnen zoals kieslijsten en via internet toegankelijke bronnen; en

(iii)             middels analyse van uw naleving van overeenkomsten met ons of onze dochtermaatschappijen of aan ons geaffilieerde entiteiten of moedermaatschappijen (gezamenlijk aangeduid als "Groep") en uw gebruik van onze diensten en die van de Groep.

4.       Wat is de grondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een noodzaak om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om te voldoen aan onze statutaire verplichtingen en ter behartiging van onze legitieme belangen. Hiertoe behoren de administratie van onze activiteiten en onze producten en diensten en het voorkomen van fraude. Wij nemen graag rechtstreeks contact met u op om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Indien u in de toekomst liever geen aanbiedingen van Ford Credit Nederland B.V. ontvangt, dan kunt u zich daarvoor op ieder gewenst moment eenvoudig afmelden.

Wanneer u gezamenlijk met een andere persoon een aanvraag bij ons indient of wanneer u aangeeft dat u op andere wijze een financiële relatie heeft met een andere persoon, dient u ervoor te zorgen dat u het recht heeft:

(i)               informatie over de andere aanvrager en andere personen die u noemt bekend te maken; en

(ii)              ons te machtigen informatie over deze personen op te vragen bij KIB’s, FPB’s of deze uit andere openbare bronnen te verkrijgen of daarmee te vergelijken.

U dient er verder voor te zorgen dat de betreffende personen weten wie wij zijn, wat wij met hun gegevens doen en met wie wij deze delen.

U dient ervoor te zorgen dat de andere persoon met wie u een aanvraag bij ons indient of waarvan u aangeeft dat u daarmee op andere wijze een financiële relatie heeft, op de hoogte is van de inhoud van deze privacyverklaring.

5.        Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(i)               om aanvragen voor producten en diensten in overweging te nemen, te beoordelen en daarover een besluit te nemen, inclusief het opvragen van informatie bij KIB’s en FPB’s, zoals nader omschreven in artikel 7;

(ii)              om onze producten en diensten aan u te leveren en voor het administreren van onze relatie met u;

(iii)             om te reageren op verzoeken om inlichtingen en andere berichten van u;

(iv)             ter voorkoming en signalering van misdrijven en fraude, inclusief het vaststellen van uw locatie, en het vervolgen van overtreders;

(v)              voor het signaleren van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn en om contact met u op te nemen om u over deze producten en diensten te vertellen, onder voorbehoud van uw toestemming daarvoor en met inachtneming van de door u opgegeven communicatiemethodes; en

(vi)             voor statistische doeleinden, het beheer van onze activiteiten en die van onze Groep, marktonderzoek, training en het evalueren van de doelmatigheid van onze marketing- en klantenservice.

6.       Op welke wijze worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld?

Met inachtneming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens bekendmaken en delen:

(i)               met KIB’s en FPB’s, zoals omschreven in artikel 7;

(ii)              indien voorgeschreven door de wet, door een bevoegde overheidsinstantie of autoriteit, of op grond van een rechterlijke beschikking;

(iii)             met onze Groep, hun en/of onze adviseurs, gemachtigden en anderen die diensten verlenen aan ons of onze Groep, voor de hierboven vermelde doeleinden;

(iv)             met wetshandhavende instanties en anderen ter voorkoming en het onderzoeken van misdrijven;

(v)              in geval van een verzekeringsclaim, met verzekeraar(s) bij wie u een verzekering heeft afgesloten in verband met het voertuig en/of deze overeenkomst, en overige onderdelen van hun groep en hun agenten en uitvoerders. Deze informatie kan tevens worden gedeeld met andere verzekeraars en verzekeringsagenten via een fraudepreventieregister;

(vi)             met officiële Ford autodealers; 

(vii)            met mogelijke kopers, rechtverkrijgenden en/of fusiepartners in geval van overname of fusie van ons of onze Groep of een deel daarvan, en de adviseurs van deze partijen, onder meer ter beoordeling van de transactie; en

(viii)           met uw toestemming, of zoals bepaald in deze verklaring.

Indien iemand voor u garant staat, machtigt u ons alle bijzonderheden over uw financiering aan deze garantsteller bekend te maken, inclusief uw betalingsgeschiedenis of eventueel betalingsverzuim, alsmede aantekeningen of opnames van gesprekken. U machtigt ons te handelen naar de instructies van de garantsteller op dezelfde wijze als wanneer deze instructies door uzelf waren gegeven. Garantstellers ontvangen een verklaring gebruik persoonsgegevens waarin wordt uiteengezet hoe Ford Credit Nederland B.V. hun persoonsgegevens gebruikt en bekendmaakt wanneer zij een aanvraag indienen.

7.       Hoe maken wij gebruik van Kredietinformatiebureaus en Fraudepreventiebureaus?

Kredietinformatiebureaus
In het kader van de behandeling van uw aanvraag vragen Ford Credit Nederland B.V. of vertrouwde derden-dienstverleners informatie over u op bij een of meerdere KIB’s. Daarnaast behoudt Ford Credit Nederland B.V. zich in het kader van het beheer van uw financiering het recht voor van tijd tot tijd informatie op te vragen bij KIB’s.

In dit kader verstrekken wij gegevens over u aan KIB’s en ontvangen wij gegevens over u van hen. Dit betreft o.a. informatie over eerdere kredietaanvragen van u en over uw financiële situatie en achtergrond. Wij ontvangen van KIB’s zowel algemeen toegankelijke informatie (inclusief uit het kiesregister) als informatie over uw financiële situatie en achtergrond en informatie in het kader van fraudepreventie.

Deze informatie wordt door ons gebruikt om:

(i)      uw kredietwaardigheid te beoordelen en of u zich het product kunt veroorloven;

(ii)     de juistheid van de door u aan ons opgegeven gegevens te controleren;

(iii)    misdrijven, fraude en witwassen te voorkomen;

(iv)    uw financiering(en) te beheren;

(v)     schulden te achterhalen en te innen; en

(vi)    ervoor te zorgen dat aanbiedingen aan u geschikt zijn voor uw omstandigheden.

Zo lang u een contractuele relatie met ons heeft, blijft Ford Credit Nederland B.V. informatie over u met KIB’s uitwisselen. Ook stellen wij de KIB’s in kennis over ingeloste financieringen. Als u geld leent en de lening niet volledig of niet op tijd aflost, wordt de uitstaande schuld door de KIB’s geregistreerd. Deze informatie kunnen KIB’s vervolgens verstrekken aan andere organisaties.

Wanneer KIB’s een informatieverzoek van ons ontvangen, wordt daarvan in uw kredietdossier, dat ook door andere geldverstrekkers kan worden ingezien, aantekening gemaakt.

Wanneer u een gezamenlijke aanvraag indient, of ons meedeelt dat u een (zakelijke) partner of echtgeno(o)t(e) heeft, worden uw gegevens gekoppeld. U dient uw aanvraag derhalve voordat u hem indient met hen te bespreken en deze informatie met hen te delen. De gegevens worden ook door KIB’s aan elkaar gekoppeld, welke koppelingen in uw en hun dossiers aanwezig blijven totdat u of uw partner aan de KIB’s aangeeft dat uw relatie is ontbonden en de KIB’s akkoord gaan met het verwijderen van de koppeling.

Wanneer u een recht tot opzegging van een overeenkomst uitoefent en er blijft daarna nog een schuld openstaan, wordt deze schuld door ons gemeld aan de KIB's. Daarnaast kunnen wij gebruikmaken van informatie die wij hebben verkregen over uw naleving van deze en eventuele andere overeenkomsten met ons of onze Groep. Wanneer u de laatste drie jaar in een ander land woonachtig bent geweest, kunnen wij onze Groep verzoeken informatie over u op te vragen bij KIB’s in dat land.

Wanneer u een bedrijf bezit of bestuurder bent van een bedrijf, vraagt Ford Credit Nederland B.V. bij KIB’s, naast gegevens over uw bedrijf, informatie op over uzelf, uw partners en/of uw medebestuurders en de bedrijfssecretaris. De door ons aan de KIB’s verstrekte gegevens worden door de KIB’s bewaard. De informatie die de KIB’s al over u bezitten (en wanneer u een bedrijf bezit of daarvan bestuurder bent, over uw partners en/of medebestuurders en bedrijfssecretaris) kan zijn gekoppeld aan gegevens met betrekking tot andere personen met wie u een financiële relatie onderhoudt. U kunt in verband met uw aanvraag worden beschouwd als financieel aan hen verbonden en uw beoordeling kan tevens worden gebaseerd op de gekoppelde gegevens. Deze informatie is tevens toegankelijk voor andere bedrijven en organisaties die soortgelijke informatieverzoeken indienen.

De identiteit van de KIB’s, hun rol als fraudepreventiebureaus (zie hierna), de gegevens die zij bezitten, de manier waarop zij deze gebruiken en persoonsgegevens verstrekken, bewaarperiodes van de gegevens en uw rechten ten aanzien van de bescherming van uw gegevens ten opzichte van de KIB’s worden nader uiteengezet door elk van de KIB’s.

Fraudepreventiebureaus
De persoonsgegevens die wij over u verzamelen wordt tevens gedeeld met fraudepreventiebureaus, die deze gebruiken ter voorkoming van fraude en witwaspraktijken en om uw identiteit te controleren. Wanneer fraude aan het licht komt, kan dit van invloed zijn op het verkrijgen van bepaalde diensten, financiering, of een baan.

Het is belangrijk dat de informatie die u aan ons verstrekt juist is. Om fraude en witwaspraktijken te voorkomen en te signaleren, wordt de door u in uw aanvraag opgenomen informatie geverifieerd bij en opgeslagen door fraudepreventiebureaus. Wanneer u valse of onjuiste informatie heeft verstrekt en er komen fraude of witwaspraktijken aan het licht, worden de details daarvan doorgegeven aan en opgeslagen door de fraudepreventiebureaus.

Wij en andere organisaties hier te lande en in het buitenland hebben toegang tot de door FPB’s opgeslagen gegevens en kunnen deze gebruiken voor:

(i)               het controleren van door u en uw gezinsleden in kredietaanvragen en andere op leningen of andere faciliteiten betrekking hebbende aanvragen, zoals voor verzekeringen of financiële dienstverlening, verstrekte gegevens;

(ii)              het beheer van krediet en daarmee samenhangende financieringen of faciliteiten, zoals offertes voor verzekeringen en verzekeringsclaims van u en uw gezinsleden. Wij en andere organisaties hebben toegang tot deze informatie en kunnen deze gebruiken ter voorkoming van fraude en witwaspraktijken, bijvoorbeeld door het controleren van in verband met de verschillende soorten verzekering verstrekte gegevens en ingediende schadeclaims en om uw identiteit anderszins te controleren, debiteuren te achterhalen, schulden te innen en voor het beheer van uw financieringen en verzekeringspolissen;

(iii)             het beheer en de administratie van de overeenkomst, uw financieringen of uw verzekeringen;

(iv)             het uitvoeren van statistische en zakelijke analyses, zoals maar niet beperkt tot analyse van kredieten, verzekeringen en fraude;

(v)              het nemen van beslissingen over het toekennen van krediet na ingang van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de herbeoordeling van de kredietlimiet. Voor deze doeleinden is aanvullend onderzoek door ons mogelijk; en

(vi)             het controleren van gegevens van sollicitanten en werknemers.

Ford Credit Nederland B.V. kan daarnaast een kredietscoresysteem toepassen met gebruik van door u en de KIB’s verstrekte informatie (zoals hierboven uiteengezet). Hierbij kan, wanneer positief over uw aanvraag wordt beslist, sprake zijn van automatische besluitvorming. Als de automatische besluitvorming niet resulteert in een positief besluit over uw aanvraag, volgt er een zorgvuldige beoordeling van Ford Credit Nederland B.V. en kan aanvullende informatie worden opgevraagd alvorens definitief op uw aanvraag te beslissen. Indien u een geautomatiseerd besluit door een ander wenst te laten beoordelen of het niet eens bent met de uitkomst ervan, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:

Ford Credit Nederland B.V.

Stroombaan 16

1181 VX Amstelveen

8.       Welke andere controles kan Ford Credit Nederland B.V. uitvoeren?

Ford Credit Nederland B.V. kan verder gebruikmaken van informatie afkomstig uit de wijze waarop u de Overeenkomst naleeft, alsmede andere overeenkomsten die u heeft afgesloten met Ford Credit Nederland B.V., of diens dochtermaatschappijen of geaffilieerde ondernemingen en haar moedermaatschappij met betrekking tot krediet- en identiteitscontroles.

9.       Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens waar wij over beschikken kunnen worden doorgegeven aan onze groepsmaatschappijen en/of zorgvuldig geselecteerde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, zogenaamde derde landen, zie voor meer informatie www.ford.nl. Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen die zijn gevestigd in derde landen zonder een geldige grondslag en alleen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden zoals die zijn vermeld in deze privacyverklaring. Er bestaan niet in alle gevallen afspraken met deze derden landen op overheidsniveau, op basis waarvan een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd (zogenaamde adequaatheidsbesluiten). Daarom maken wij gebruik van passende contractuele waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen, zoals (i) EU-modelclausules, (ii) bindende bedrijfsvoorschriften (met betrekking tot doorgifte binnen onze groepsmaatschappijen) die binnenkort in werking zullen treden, en (iii) door gebruik te maken van door Privacy Schild gecertificeerde partijen (met betrekking tot partijen gevestigd in de Verenigde Staten). Als u meer informatie wenst te ontvangen over de passende waarborgen die wij hebben geïmplementeerd om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen met betrekking tot een specifieke doorgifte van persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres: Klantenservice Ford Credit Nederland B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen.

10.     Welke rechten bezit u?

Personen hebben bepaalde rechten op grond van de privacywetgeving. Hieronder treft u een overzicht aan van deze rechten.

1.       Recht op inzage

U heeft recht op inzage tot uw gegevens
en bepaalde andere informatie.

2.       Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te laten
corrigeren indien deze onjuist of onvolledig
zijn.

3.       Recht op gegevenswissing

Ook wel ‘het recht om vergeten te worden’
genoemd; op grond hiervan kunt u verzoeken
om het wissen of verwijderen van uw
gegevens als er geen zwaarwegende
redenen zijn deze te bewaren. Dit betreft
geen algemeen recht op verwijdering; er
 kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.

4.       Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht
 het verdere gebruik van uw gegevens te
blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten
op de verwerking, kan een organisatie uw
gegevens nog steeds opslaan, maar niet
verder gebruiken.

5.       Recht op overdraagbaar-heid van gegevens

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht tot het
verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

6.       Recht van bezwaar

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, in het bijzonder tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van een entiteit of op grond van het openbaar belang, verwerking voor direct-marketingdoeleinden (inclusief profilering) en in bepaalde omstandigheden tegen het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Let op: indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, terwijl deze gegevens door Ford Credit Nederland B.V. noodzakelijk zijn ter nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, is het mogelijk dat Ford Credit Nederland B.V. u geen producten of diensten kan verschaffen.

11.     Heeft u vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres: Klantenservice Ford Credit Nederland B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen.

Indien u niet tevreden bent met de klachtafwikkeling van de klantenservice kunt u contact opnemen met een toezichthouder voor gegevensbescherming. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming. Dit kan de betreffende autoriteit zijn in het land waarin u woonachtig bent of werkt of waar een vermeende inbreuk op de privacywetgeving heeft plaatsgevonden. In Nederland kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het gebruik door Ford Credit Nederland B.V. van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

12.     Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Ford Credit Nederland B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van deze Overeenkomst, of zoals wettelijk voorgeschreven, of ter voorkoming of aan het licht brengen van fraude, afhankelijk welke periode langer is, of voor marketingdoeleinden (met inachtneming van uw toestemming). U wordt erop gewezen dat indien u ermee akkoord bent gegaan direct marketing te ontvangen, u deze nog tot vier weken na het opheffen van uw financiering kunt ontvangen vanwege de tijd die is gemoeid met het aanpassen van onze systemen.

13.     Wijzigingen in deze verklaring

Ford Credit Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. U wordt van wezenlijke veranderingen in kennis gesteld. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat gepubliceerd op onze website www.ford.nl.

Top